Цвятко Ганев Цвятко Ганев Бизнес Едюкейшън Клуб манажер

Търговска тайнаПри деклариране на ДДС се изисква да се декларира име на клиента, наименование на продадения продукт и стойност на стоката. Тази информация представлява основната търговска тайна на фирмата и нейната конкурентноспособнаст. Защо се изисква тази информация? Не е ли достатъчно да се декларира стойност и номер на фактурата както и ДДС регистрацията на клиента ако той има такава?Отговори

 • Здравейте,
  Легална дефиниция на понятието "търговска тайна" се съдържа в § 1, т. 9 от ДР на Закона за закрила на конкуренцията, съгласно който "Производствена или търговска тайна" са факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са взели необходимите мерки.
  Тази дефиниция не е особено ясна и конкретна, поради което същата се нуждае от прецизиране. Такова прецизиране е отчасти налице в § 1, т. 5 от ДР на Закона за достъп до обществената информация, съгласно който не представляват "производствена или търговска тайна" факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.
  От друга страна "Надделяващ обществен интерес" е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на публичните субекти по чл. 3.
  Очевидно ЗДОИ също не дава достатъчно ясни рамки на понятието за търговска тайна, но внася известна конкретика.
  В действителност информацията, за която питате, представлява данъчна и осигурителна тайна (информация) по смисъла на чл. 72, ал. 1, т. 4 от ДОПК, съгласно който данъчна и осигурителна информация са конкретни индивидуализиращи данни за задължените лица и субекти относно:
  .........
  4. данните от търговска дейност, стойността и вида на отделните активи и пасиви или имущества, представляващи търговска тайна.

  В обобщение може да се каже, че информацията, за която питате, действително представлява търговска тайна, но същата може да бъде разкривана по искане на органите на НАП за целите на данъчното производство, на основание чл. 74, ал. 1, т. 2 от ДОПК и в този случай представлява и данъчна тайна.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->