Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.6.1. Продажба на Урегулиран Поземлен Имот (УПИ)

Публикувано на: 11.01.2011

НОТАРИАЛЕН АКТ


ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

№204 Том I Рег. №4525

                Днес, 10.03.2012 год., пред мен Иванка Иванова Иванова – НОТАРИУС, с район на действие съдебния район на Районен Съд София, се явиха лицата:   

                1) ”АЛФА” ЕООД с ЕИК 111222333, София 1000 – ул. Алабин 100, представлявано от Иван Иванов, наричан по-долу за краткост ПРОДАВАЧ, от една страна, и

                2) ”ДЕЛТА” ЕООД с ЕИК 444555666, София 1000 – бул. Витоша 100, представлявано от Петър Петров, наричано по-долу за краткост КУПУВАЧ, от друга страна,

                които заявиха, че сключват следния договор за покупко-продажба на недвижим имот:

                I. ”АЛФА” ЕООД продава на ”ДЕЛТА” ЕООД, следния свой недвижим имот:

                ДВОРНО МЯСТО, находящо се в град София, на ул. ”Позитано”, представляващо Урегулиран Поземлен Имот по регулационния план на град София.

                Данъчната оценка на имота е 50 000,00 лева, съгласно удостоверение за данъчна оценка, издадено от Столична Община.

                II. Описания по предходния раздел недвижим имот се продава за сумата от 100 000,00 лева, без включен ДДС, платени от Купувача на Продавача в деня на подписване на този нотариален акт.

                III. ”ДЕЛТА” ЕООД заявява, че е съгласен и купува описания в раздел I от този нотариален акт недвижим имот срещу упомената в раздел II цена и при условията на настоящия нотариален акт.

                VI. Разноските по настоящия нотариален акт – местен данък, нотариални такси и държавна такса, се поемат изцяло от Купувача.

                При съставянето на акта се представиха следните документи, удостоверяващи правото на собственост на продавача и изпълнението на особените изисквания на закона: Нотариален Акт за недвижимия имот; Скица; Удостоверение за данъчна оценка; Протоколи от решенията на купувача и продавача; Извлечение от търговския регистър за купувача и продавача; Декларации по чл. 264 от ДОПК; Квитанции за платени такси.


№ 0000000175

ФАКТУРА

дата: 10.03.2012

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач) 

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ЕООД

АЛФА ЕООД (ние) 

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

адрес: София 1000, бул. Витоша 100 

адрес: София 1000, ул. Алабин  

описание на стоката или услугата

мярка

Колич.

ед. цена

общо

1

УПИ съгл. Нотариален Акт 10.03.2012 г.

бр.

1

100 000

100000


(Към данъчната основа се добавят:

                               - 2 500 лева местен данък;

                               - 100 лева такса вписване за Агенцията по Вписванията;

                               - 200 лева нотариална такса.

ОБЩО   - 2 800 лева)начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

10.03.2012

сума:

100 000

срок за плащане:

10.03.2012

Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

102 800


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

20 560

основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

120 560


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Продаваме Урегулиран Поземлен Имот (УПИ) в гр. София на стойност 100 000 лв., без включен ДДС. Дворното място е продадено съгл. Нотариален акт №204 Том I Рег. №4525от 10.03.2012 г. По сделката е дължим местен данък за придобиването на недвижим имот в размер на 2 500 лв. (2,5%), нотариална такса 200 лв. без ДДС, такса регистрация в Агенцията по вписванията 100 (0,1%)  Плащането е извършено в деня на сделката по банков път. Отчетната стойност на УПИ-то е 60 000,00 лв.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За продажбата на дълготраен материален актив – Урегулиран Поземлен Имот (УПИ), който е платен по банков път са нинеобходими:

- нотариален акт за покупко-продажба;

- фактура, която удостоверява извършената доставка и начисленото ДДС;

(В примера, банковото извлечение за плащането към доставчика не е показано отделно, но се приема, че е направено.)


• Начин на осчетоводяване:

Продаденият дълготраен материален актив – УПИ, се осчетоводява към съответната приходна сметка.

Разчетът към клиента се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с клиенти, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на клиента, за да се следи вземането и плащанията по нея.

Със следваща статия се закрива вземането по фактурата, защото тя е платена в деня на сделката.

Отписването на актива се осчетоводява срещу дебитиране на сметката за прихода от неговата продажба.

Данъчната основа се различава от стойността на имота. В данъчната основа, освен стойността на имота се включват още местният данък, такса вписване и нотариалната такса без включен в нея ДДС. 

Крайното салдо по сметка Приходи от продажба на дълготрайни активи, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.

Когато според Нотариалния Акт страните са се споразумели разноските по сделката (местен данък, нотариални такси и държавна такса) да се поемат от купувача, всички документи са на името на купувача. Той заплаща (съответно осчетоводява) таксата към Агенцията по Вписванията, местния данък към Общината, на чиято територията се намира недвижимия имот и нотариалните такси.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

705

Приходи от продажба на дълготрайни активи

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

411

Вземания от Клиенти

120 560

705

Приходи от продажба на дълготрайни активи

100 000

аналит.

Делта

120 560

4532

Начислен ДДС върху продажбите

20 560

парт.

Ф-ра 0000000175/10.03.2012

120 560
ОБЩО

120 560

ОБЩО

120 560


• Счетоводна статия 2:

стопанска операция:

411

Плащане от клиент

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

503

Разплащателна сметка

120 560

411

Вземания от Клиенти

120 560
аналит.

Делта

120 560
парт.

Ф-ра 0000000175/10.03.2012

120 560

ОБЩО

120 560

ОБЩО

120 560


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

214

Отписване на дълготраен материален актив

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

705

Приходи от продажба на дълготрайни активи

60 000

2011

Земи (терени)

60 000
аналит.

Дворно място – ул. Позитано

60 000ОБЩО

60 000

ОБЩО

60 000


• Счетоводна статия 4:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна справка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

705

Приходи от продажба на дълготрайни активи

40 000

123

Печалби и Загуби от текущата година

40 000

ОБЩО

40 000

ОБЩО

40 000


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Балансова стойност на продадените аткитви

60 000

Други приходи

100 000

Земи и сгради

-60 000

Текуща печалба

40 000

Текуща печалба

40 000Парични средства

120 560

ДДС за внасяне

20 560

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

120 560

Финансов резултат за текущия период

40 000

от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

-->