Елена Николова Елена Николова счетоводител

Конфликт на интересиРаботя на трудов договор в училище. Също така съм председател на Кооперация, която е отделно юридическо лице. Училището започва процедура за възлагане на обществена поръчка. Кооперацията желае да участва в нея. Има ли конфликт на интереси между мен и училището, за това, че работя там на трудов договор и същевременно съм председател на Кооперацията?Отговори

 • Здравейте, Елена,

  Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба. Държавните училища са публични институции, които са част от системата за народната просвета, контролирани от министърът на образованието и науката и чиято национална програма за развитие се приема от Народното събрание по предложение на министерски съвет.

  В този смисъл, Вашият казус попада в хипотезата на чл. 2, ал.2 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) – т.е. Кооперацията е „свързано лице” по смисъла на закона.

  Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес, който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или задълженията му по служба.

  • Частен интерес - който води до облага от материален или нематериален характер за лице, заемащо публична длъжност, или за свързани с него лица, включително всяко поето задължение.
  • Облага - всеки доход в пари или в имущество, включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, получаване на привилегия или почести, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

  Няма да има проблем Кооперацията да участва в обществената поръчка, но Вие нямате право да участвате в оценителната комисия, тъй като членове на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (по чл. 34 от Закона за обществените поръчки) или консултанти могат да бъдат лица, които декларират, че:

  • нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен кандидат или участник;
  • не са "свързани лица" с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи;
  • нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

  Според ЗПУКИ, лицата, заемащи публична длъжност, трябва да подадат:

  1. декларация за несъвместимост по смисъла на чл. 5 (не може да заема друга длъжност или да извършва дейност, която е несъвместима с неговото положение)
  2. декларация за частни интереси; декларацията е по образец съгласно приложението;
  3. декларация за настъпила промяна в обстоятелствата по т. 1 или 2;
  4. декларация за частен интерес по конкретен повод.

  *Моля имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Детелина Костадинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗНФО

-->