Анелия Димитрова Анелия Димитрова Потребител

Покупка на ДМА с договор за покупко-продажбаЗдравейте,

Възможно ли е отразяването на ДМА-автомобил като разход, като за покупката имаме само договор за покупко-продажба на стойност 500лв. Как би изглеждала тази статия? При това положение може ли да използваме фактури за гориво или не?Отговори

  • Според чл. 50 от ЗКПО данъчни дълготрайни материални активи са сумите, които отговарят на изискванията за амортизируеми дълготрайни материални активи съгласно Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, чиято стойност е равна или превишава по-ниската стойност от:

    1. стойностния праг на същественост за дълготрайния материален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;

    2. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) седемстотин лева.

    Това означава, че ако в счетоводната политика на фирмата сте записали праг на същественост на ДМА сума по-голяма от 500 лв., то тогава имате право да осчетоводите директно като разход покупката на автомобил на стойност 500 лв. Ако автомобила е закупен от физическо лице вашият документ за покупка ще бъде само договор за покупко-продажба. След като закупите автомобила и след като той ще се движи, вашата фирма е длъжна да го регистрира в КАТ и да получи регистрационен номер и талон за регистрация. На основание талона за регистрация фирмата има право на всички разходи свързани с експлоатацията на автомобила, съобразявайки се с изискванията на ЗКПО и ЗДДС за леките и товарните автомобили.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->