Красимира Чаушева Красимира Чаушева технолог

Пропусната фактура в дневник на продажбитеФирма, която отдава помещение под наем, регистрирана по ДДС днес донесе данъчна фактура от м. 07.14 г. Наемателят освобождава помещенито и фирмата му издава данъчна фактура за последния наем с нулева стойност, с която е приспаднат депозит, платен при наемането на помещението. За депозита също има пусната данъчна фактура.

Как да осчетоводя фактурата, по кои сметки и как става отчитането ѝ в дневник за продажби, след като е трябвало да я включа в м. 07.2014 г.?Отговори

 • Здравейте,

  Относно фактурата от м.07

  Корекции на грешки при декларирането
  Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.
  (2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.
  (3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
  1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
  2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи. и чл.182 от ЗДДС Чл. 182. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Регистрирано лице, което не издаде данъчен документ или не отрази издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 лв.
  (2) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) При нарушение по ал. 1, когато регистрираното лице е издало или отразило данъчния документ в периода, следващ данъчния период, в който документът е следвало да бъде издаден или отразен, глобата, съответно имуществената санкция е в размер 25 на сто от определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 250 лв.

  Не мисля ,че ще бъдете санкционирани тъй като ако фактурата е с 0 ддс не води неправилно изчисляване на ддс за месеца за който се отнася.
  Бих Ви посъветвала да уведомите НАП и да Ви бъде разрешено откорегирането на ДДС декларацията за 07 м-ц.
  Поздрави и успешен ден!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->