Ана Пейчева Ана Пейчева Kreston BulMar директор счетоводство

5.5.2. Продажба на Продукция

Публикувано на: 10.01.2011

№ 0000725362

ФАКТУРА

дата: 15.05.2010

ПОЛУЧАТЕЛ (купувач)

(продавач) ДОСТАВЧИК

ДЕЛТА ООД

АЛФА ООД (ние)

ЕИК: 111222333

ИН по ЗДДС: BG111222333

ЕИК:444555666

ИН по ЗДДС: BG444555666

адрес: София 1000, ул. Алабин 100

адрес: София 1000, бул. Витоша 100

описание на стоката или услугата

мярка

колич.

ед. цена

общо

1

Обувки „кларк”

чифт

100

60

6 000

2


3


начин на плащане:


в брой

дата на доставка или плащане:

15.05.2010

сума:

6 000

срок за плащане:


Х

с платежно нареждане

данъчна основа:

6 000


с насрещно прихващане

място:

София

ДДС 20%:

1 200

основание за 0% ДДС:


сума  за плащане:

7 200


ОПИСАНИЕ на стопанската операция: Продаваме от своя магазин за дрехи и обувки 100 чифта произведени от нас обувки модел „кларк” с цена 60 лв. за чифт, безвключен ДДС. Плащането ще се извърши по банков път. Себестойността на обувките „кларк” в нашия склад е 25 лв.за чифт, без включен ДДС.


ОСЧЕТОВОДЯВАНЕ:

• Необходими документи:

За продажбата на продукти, които ще ни бъдат платени по банков път, е необходима фактура, която удостоверява извършената от нас продажба.


• Начин на осчетоводяване:

Продадените от нас продукти се осчетоводяват аналитично към съответната приходна сметка.

Вземането от клиента се осчетоводява аналитично към сметката за разчети с клиенти, а за самата фактура се създава отделна партида към аналитичността на клиента, за да се следи вземането и плащанията по нея.

Изписването на продукцията се осчетоводява аналитично по тяхната себестойност срещу дебитиране на сметката за Приходи от продажба на продукция.

Крайното салдо по сметка Приходи от продажби на продукция, от тази стопанска операция, се закрива (приключва) срещу кредитиране на сметка Текуща печалба/загуба, за да се получи финансовия резултат от операцията.


• Счетоводна статия 1:

стопанска операция:

701

Приход от продажба на продукция

вид документ:

1

Фактура

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

411

Вземания от клиенти

7 200

701

Приходи от продажби на продукти

6 000

аналит.

Делта ООД

7 200

аналит.

Обувки модел „кларк”

6 000

парт.

Ф-ра 0000725362/15.05.2010

7 200

4532

Начислен ДДС за продажбите

1 200

ОБЩО

7 200

ОБЩО

7 200


• Счетоводна статия 2:


стопанска операция:

308

Реализация на стоково-материални запаси

вид документ:

510

Складова/Стокова разписка

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

701

Приходи от продажби на продукция

2 500

303

Продукти

2 500

аналит.

Обувки модел „кларк”

2 500

аналит.

Обувки модел „кларк” (100 чифта х 25 лв.)

2 500ОБЩО

2 500

ОБЩО

2 500


• Счетоводна статия 3:

стопанска операция:

801

Приключвателна операция

вид документ:

800

Счетоводна Справка / Мемориален Ордер

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

701

Приходи от продажби на продукция

3 500

123

Текуща печалба/загуба

3 500

аналит.

Обувки модел „кларк”

3 500
ОБЩО

3 500

ОБЩО

3 500


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Текуща печалба

3 500

Приход от продажба на продукция

6 000

Вземания от клиенти

7 200

Текуща печалба

3 500

Балансова стойност (СПЦ) на продадена продукция

2 500Продукция

-2 500

ДДС за внасяне

1 200

Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност


Финансов резултат за текущия период

3 500

от инвестиционна дейност
от финансова дейност

Изписването на продадена продукция обикновено се извършва в края на месеца съгласно справка за извършените продажби с отчетната стойност на продадената продукция (тяхната СПЦ), изготвена от склада. В този пример статията за изписване на продадената продукция е извършена веднага след тяхната продажба, за да се отчете финансовия резултат от конкретната продажба.


В допълнение: Когато вземането по тази фактура бъде платено от клиента, тогава ще се осчетоводи закриване на вземането по тази партида срещу получена сума в банковата сметка на продавача (ако бъде платено по банков път, както е предвидено).


• Счетоводна статия:

стопанска операция:

411

Плащане от клиент

вид документ:

200

Банково извлечение в лева

ДЕБИТ

КРЕДИТ

с-ка

наименование

сума

с-ка

наименование

сума

503

Разплащателна сметка в левове

7 200

411

Вземания от клиенти

7 200
аналит.

Делта ООД

7 200
парт.

Ф-ра 0000725362/15.05.2010

7 200

ОБЩО

7 200

ОБЩО

7 200


ИЗМЕНЕНИЯ ВЪВ:

Отчет за Приходите и Разходите

БАЛАНС

вид разход

ст-ст

вид приход

ст-ст

вид актив

ст-ст

вид пасив

ст-ст

Вземане от клиенти

-7 200Парични средства

7 200Отчет за Паричните Потоци

Отчет за Собствения Капитал

вид паричен поток

ст-ст

елемент на собствения капитал

ст-ст

от основна дейност

7 200от инвестиционна дейност
от финансова дейност


Коментари

  • Здравейте! Може ли да ми обясните какви счетоводни записвания трябва да направя когато произведената продукция не се продава а е част от материалите за производство на друг вид продукция.


    Благодаря Ви!
  • Здравейте! Може ли да ми обясните защото съм абсолютно начинаещ и ме вълнува изписването на продадената продукция отчитайки резултат от това, отговаря ли на междинно месечно приключване
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->