Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.33. Платежно Нареждане – За Плащане към Бюджета

Публикувано на: 10.01.2011

До

банка

уникален регистрационен номер

Клон 

дата на представяне

Адрес 

подпис на наредителя

 

Платете на – име на получателя

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния ЗаконIBAN на получателя 


BIC на банката на получателя При банка – име на банката на получателя
ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА

за плащане от/към бюджета

Вид валута

Сума
Сума с думи
Основание за плащане
Още пояснения
Вид. док.*

Номер на документа, по който се плаща


Дата (дд.мм.гггг) на документаПериод за който се плаща
От дата (дд.мм.гггг)

До дата (дд.мм.гггг) 

 

Задължено лице – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице

Чуждестранно лице по смисъла на Валутния ЗаконЕИК/код по БУЛСТАТ


ЕГН на задълженото лице

ЛНЧ на задълженото лице


Наредител – наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице
IBAN на наредителя 


BIC на банката на наредителяПлатежна система

Такси**

Дата за изпълнение


Вид плащане***Банков служител

Касиер*Вид документ:
1 – декларация
2 – ревизионен акт
3 – наказ. Постановление
4 – авансова вноска
5 – парт. номер на имот
6 – постановление за принуд. събиране
9 – други

**Такси:    
1 – за сметка на наредителя   
2 – споделени (стандарт за  местни преводи) 
3 – за сметка на получателя

***Вид плащане – попълва се за сметки на администратори на приходи и на Централния БюджетКоментари

-->