ТАНЯ ПЕТКОВА ТАНЯ ПЕТКОВА СОБСТВЕНИК

Осчетоводяване на ревизионен акт на физическо лице с ЕТСлед извършена ревизия по чл. 122, ал. 2, във връзка с чл. 122, ал. 1, т. 2, т. 4 и т. 7 от ДОПК е определена данъчна основа за общия годишен доход по ЗДДФЛ за 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 г. в ра0змер на Х лв., която представлява сбор от данъчна основа за доходи от неустановен източник (превишението по чл. 123 от ДОПК) във връзка с извършената съпоставка на имущественото и финансово състояние по месеци. Издаден ми е ревизионен акт през м. 05.2014 г. за увеличение на годишната данъчна основа по години и са начислени лихви, съгласно чл. 1, ал. 1 от ЗЛДТДПДВ и чл. 175 от ДОПК.

Как следва да бъде осчетоводен ревизионният акт? Как следва да бъде коригирана и съответно осчетоводена натрупаната сума по сметкака 107 (средствата са натрупани от вноски за покриване на "червена каса")? Следва ли в ГДД, която ще се подаде през 2015 г., да бъде отразен този ревизионен акт като корекция на данъчната основа и как би се осчетоводило това?Отговори

 • Здравейте,

  В Закона за корпоративното подоходно облагане, приложим при определяне на облагаемия доход на едноличните търговци, както и в счетоводните стандарти, отнасящи се до корекция на счетоводни грешки, е записано, че резултатите за минали периоди следва да се коригират, за да се премахне ефектът от грешката и стойностите да бъдат такива, все едно тя не е била допусната.

  Доколкото заключенията в ревизионния акт касаят дейността на едноличния търговец (което би могло еднозначно да се определи, ако органите на НАП са приложили ставка 15 % върху част или върху целия начислен доход), то следва ефектът да се преизчисли в съответните години, за които се отнася, съответно разходите за лихви и глоби да бъдат начислени в периодите, за които се полагат. Във финансовите отчети за текущата година ефектът ще бъде в неразпределената печалба или непокритата загуба от предходни години.

  В годишната данъчна декларация за текущата година ще намерят отражение разходът за лихви, отнасящ се за нея – като постоянна данъчна разлика в увеличение на облагаемия доход, а в ограничени случаи и в промяна на сумата на данъчните загуби, подлежащи на пренасяне.

  В сметка 107 следва да се отчитат само лични средства на собственика, предоставени и/или върнати на/от собственика, които са не произхождат от икономическата дейност на едноличния търговец.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 26, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, чл. 26, т. 6 и чл. 76 от Закона за корпоративното подоходно облагане, както и в § 42 от МСС 8, както и в § 7.1.1. от НСФОМСП 8.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->