Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.29. Служебна Бележка

Публикувано на: 10.01.2011

Служебна Бележка


Настоящата служебна бележка се издава на

лицето ___ с ЕГН/ЛНЧ___

с постоянен адрес___

(гр./с., община, област, ж.к., ул.№, бл., вх., ет., ап.)


В уверение на това, че по сметките за изплатени суми за ___ година:

1. Върху сумата ___ лева е удържан данък в размер на ___ лева.

Удържаният данък е преведен по сметка № ___

на териториална дирекция на НАП ___

2. Осигурителният доход върху който са внесени вноски за ДОО, ЗО и ДЗПО в универсален пенсионен фонд е в размер на ___ лева.

3. Удържани задължителни осигурителни вноски за сметка на лицето, в т.ч. за:

а) фондовете на ДОО ___ лева.

б) ДЗПО в универсален пенсионен фонд ___ лева.

в) здравно осигуряване ___ лева.


Забележка: Служебната бележка се издава в два екземпляра и се връчва на лицето при удържането на данъка и осигурителните вноски от предприятието. Единият екземпляр се прилага към годишната данъчна декларация по чл.50 от Закона за Данъците Върху Доходите на Физическите Лице. Другият екземпляр се съхранява от лицето за установяване на осигурителния доход при ползване на осигурителни права.


Дата: ___

Изготвил (подпис и печат): ___1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Удостоверява получено възнаграждение по извънтрудово правоотношение. Бланката е одобрена от Министерство на финансите.


2.  РЕКВИЗИТИ

2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Всички

2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Няма


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

Служебната бележка се предоставя на служителя при изплащането на възнаграждението. Лицето, получило сумата е длъжно да съхранява служебната бележка и да представи копие от нея при подаване на годишната си данъчна декларация.


4.  ПРАВИЛА  ЗА  ОТЧИТАНЕ/СЪХРАНЕНИЕ/АРХИВИРАНЕ

Няма Коментари

-->