Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.28. Граждански Договор

Публикувано на: 10.01.2011

ГРАЖДАНСКИ  ДОГОВОР


  от  . .20  год.


Днес,  . .20  год., в гр./с. , на основание чл.258-269 вкл. (за изработка) и чл.280-292 вкл. (за поръчка) от ЗЗД, се подписа настоящия Граждански Договор между:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ   с БУЛСТАТ 

седалище и адрес  

представлявано от   с ЕГН/ЛНЧ  

и

ИЗПЪЛНИТЕЛ   с ЕГН/ЛНЧ  

постоянен адрес  


ЗА СЛЕДНОТО:

1. Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да извърши  

2. Възложителят се задължава да:

2.1.  

2.2. В срок до   дни от приемането на извършената работа да заплати на Изпълнителя, в брой или по банкова сметка, сумата от   (словом  ) лева.

3. Изпълнителят се задължава да:  

4. Други условия и/или неустойки:  

5. Настоящият Договор се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.


Възложител (подпис):                                                                                                   Изпълнител (подпис):  
КОНСТАТИВЕН  ПРОТОКОЛ


Работата по Договора е извършена и приета без възражения на  . .20  год.


Възложител (подпис):                                                                                                   Изпълнител (подпис):  
РАЗПИСКА


Днес, . .20  год., долуподписаният:

ИЗПЪЛНИТЕЛ   с ЕГН/ЛНЧ 

в изпълнение на Договора, получих сумата от   (словом ) лева.


Възложител (подпис):                                                                                                  Изпълнител (подпис):
ДЕКЛАРАЦИЯ


ПОДПИСАНИЯТ с ЕГН/ЛНЧ

с постоянен адрес

(гр./с., община, област, ул. №, бл., вх., ет., ап.)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Като работещ при работодател с БУЛСТАТ :

съм осигурен за всички осигурителни случаи върху месечно възнаграждение, което не е по-малко от минималната месечна заплата за страната.

съм осигурен за всички осигурителни случаи върху максималния месечен осигурителен доход.

(вярното се отбелязва с кръстче)

2. Осигурен/а съм с Осигурителна Книжка № , издадена от ТП на НОИ гр. от ..20 год.

3. Пенсионер съм с право на пенсия за изслужено време и старост, считано от ..20 год.

Известно ми е, че за невярно декларирани данни, нося отговорност, съгласно Наказателния Кодекс.


Дата:

Декларатор (подпис):Коментари

-->