Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.27. Удостоверение – образец УП-2

Публикувано на: 10.01.2011

Обр. УП-2


Осигурител:


БУЛСТАТ


населено място, ПК, ул. №, тел., e-mailУДОСТОВЕРЕНИЕ


изх. №


дата:Удостоверява се, че:
трите имена на лицето по лична карта / паспорт

ЕГН

Роден/а:

__.__.19__

в гр./с.


област:


е работил/а в предприятието и за посоченото време е получил/а вписаното на вътрешната стана брутно трудово възнаграждение или доход, което да послужи за определяне размера на пенсията му (и).


Обр. УП-2


№ по ред

Наименование на длъжността.

Период, от който ще се изчислява размера на пенсията.

Брутно трудово възнаграждение или доход за определяне размера на пенсията. (цифром и словом)

Всичко:

от ден, месец, година

до ден, месец, година

години

месеци

дни

1

2

3

4

                        За невярно вписани данни, виновните длъжностни лица, подписали удостоверението, носят отговорност по чл.349 и чл.350 от Кодекса за Социално Осигуряване.

                        Настоящото удостоверение е издадено въз основа на изплащателните ведомости.


Изготвил (подпис):

___


Главен Счетоводител (подпис):

___


Ръководител (подпис и печат):

___


У П Ъ Т В А Н Е :

за попълване на удостоверение – Образец УП-2

В графа 4-та се посочват получените брутни възнаграждения и други доходи от трудова дейност за работещите по трудови правоотношения, по служебни правоотношения по Закона за държавния служител, за кадровите военнослужещи по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и за държавните служители - офицерите, сержантите и граждански лица по Закона за Министерството на вътрешните работи, за съдиите, прокурорите, следователите, съдия-изпълнителите, съдиите по вписванията и съдебните служители, върху които се изчисляват и внасят осигурителни вноски.

При изготвяне на документите за осигурителен доход на лицата, работили по трудови правоотношения за времето след 31 декември 2002 г., когато се въвежда минимален осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя /чл. 8 от ЗБДОО за 2003 г. - ДВ, бр. 119/2002 г./ за тези лица да се има предвид следното:

1. Когато брутното трудово възнаграждение на лицето е по-високо от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност, в удостоверение обр. УП-2, следва да се посочва брутното трудово възнаграждение, върху което са внесени или са дължими осигурителни вноски.

2. Когато изплатеното трудово възнаграждение през месеца или авансово изплатеното /в случаите, когато през отделни месеци е изплатен само аванс/, е по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност, в удостоверение обр. УП-2 следва да се посочва минималният месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност, върху който са внесени или са дължими осигурителните вноски.

Когато няма данни за получаваното трудово възнаграждение, в издаваните документи за пенсиониране се посочва минималната работна заплата за страната за съответния период, а за времето след 31 декември 2002 г. - минималният месечен осигурителен доход за работниците и служителите и за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества - чл. 40 от НПОС.

За лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговските дружества, разпоредбата на чл. 40, ал. 6 от НПОС се прилага, когато тези лица имат сключени трудови договори.

Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 2 - 4 от КСО нямат минимален осигурителен доход и същите подлежат на задължително осигуряване върху изплатеното възнаграждение.

Съгласно чл. 1, ал. 2 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите върху които се правят осигурителни вноски, и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или за бременност и раждане /изм. и доп. ДВ, бр. 10 от 4. 02.2003 г. в сила от 1.01.2003 г./ осигурителните вноски за лицата, работещи по трудови правоотношения се внасят върху получените брутни трудови възнаграждения, включително възнагражденията за платените от работодателя отпуски по чл. 155 - 157, 159, 161, 166, 168 - 170 и 319 от Кодекса на труда, но върху не по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за съответната година.

Когато в периода, от който се определя индивидуалният коефициент на лицето се включва време на законоустановен отпуск или законна стачка, за осигурителен доход следва да се посочи, както следва:

1. За времето на платен отпуск, заплащан от работодателя - полученото възнаграж-дение за този отпуск, върху което са внесени осигурителни вноски.

2. За времето на отпуск поради временна нетрудоспособност или бременност и раждане, през което е получавано парично обезщетение от общественото осигуряване след 1 януари  2000 г. - до 31 декември 2004 г. - обезщетението, върху което са внесени или дължими осигурителни вноски; когато това време е преди 1 януари 2000 г. и след 31 декември 2004 г., се взема предвид доходът, от който е изчислено обезщетението, съгласно действащите разпоредби при ползването на отпуска.

3. За времето на неплатен отпуск, който се зачита за трудов стаж, или на законна стачка - минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния период.

Във всички случаи при определяне на осигурителния доход за лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО, не се включват начислени и неизплатени възнаграждения, на основание чл. 70а, ал. 4 от КСО.

Когато в периода, от който се определя индивидуалният коефициент, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж по чл. 10, ал. 2, т. 4, 5,6,7,8,9 и 10 до 1 януари 2002 г. и по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от 1 януари 2002 г. от КСО, се взема предвид доходът, върху който са внесени или дължими осигурителните вноски.

За лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4 от КСО, които са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи и получили обезщетение по чл. 225 от Кодекса на труда, се дължат осигурителни вноски от датата на уволнението до възстановяването им на работа, както следва: до 31 декември 1999 г. върху размера на полученото обезщетение по КТ и Закона за съдебната власт в размера, определен за всички осигурителни случаи за съответната категория труд по която лицето е работило преди уволнението; от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2001 г., в случаите, че същите не са работили, осигурителните вноски се дължат в размерите за фонд "Пенсии" върху последното брутно трудово възнаграждение, а ако лицата са работили на друго място и са били осигурени за това време осигурителни вноски не се дължат; от 1 януари 2002 г. до 31 декември 2002 г. осигурителните вноски се дължат върху последното брутно трудово възнаграждение, получено от лицата, ако не са били осигурявани на друго основание в размерите за фонд "Пенсии", определени в зависимост от категорията на труд, по която те са работили преди уволнението. Такива се дължат и за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

Когато същите са осигурявани, но осигурителният доход, върху който са внасяни осигурителни вноски е по-нисък от последното брутно трудово възнаграждение, получено преди уволнението, осигурителните вноски се дължат върху разликата между последното брутно трудово възнаграждение и осигурителния доход, върху който са внесени осигурителни вноски. За времето след 1 януари 2003 г. възнаграждението върху което се внасят осигурителни вноски не може да бъде по-малко от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност на осигурителя и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

5. До 1 януари 2003 г. в осигурителния доход се включват средствата за социални разходи, върху които са внесени дължимите осигурителни вноски, както и средствата, изплащани над размера по чл. 1, ал. 6, т. 4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски и за изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност или бременност и раждане, а именно стойността на работното и униформено облекло, получено от работниците или служителите през една календарна година в размер над 10 минимални работни заплати, установени за страната.

От 1 януари 2003 г. сумите за социални разходи, върху които са внесени или са дължими осигурителни вноски, не се включват при определяне на минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност на осигурителя.

Във връзка с посочената разпоредба за времето след 31 декември 2002 г., когато изплатеното трудово възнаграждение на лицето е по-ниско от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия по основната икономическа дейност и на лицето са изплатени и суми за социални разходи, върху които са внесени или са дължими осигурителни вноски, осигурителният доход от който се изчислява размерът на пенсията се формира от минималния месечен осигурителен доход за съответната професия, по основната икономическа дейност и от сумите, изплатени за социални разходи, върху които са внесени или са дължими осигурителни вноски.

6. В осигурителния доход за времето след 8 август 2000 г. се включва изплатеното обезщетение по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда за времето, през което лицето е останало без работа.

За времето след 31 декември 2002 г., когато лицето е работило при непълно работно време, удостоверението обр. УП-2 се издава помесечно.

Когато работник или служител е получил допълнителни възнаграждения от трудовата дейност, изплащани тримесечно или годишно, в брутното трудово възнаграждение, или дохода който се вписва в графа 4-та, се посочва само част от сумата им, съответстваща на периода, от който се определя пенсията.

Доходът, върху който се следват или са внесени осигурителни вноски в графа 4-та следва да се посочи, както следва:

  1. за трите последователни години от последните 15 години осигурителен стаж до 1 януари 1997 г. по избор на лицето - в неденоминирани лева;
  2. за осигурителен стаж от 1 януари 1997 г. до 30 юни 1999 г. - в неденоминирани лева;
  3. за осигурителен стаж след 1 юли 1999 г. до 31 декември 1999 г. - в деноминирани лева;
  4. за осигурителен стаж за времето след 1 януари 2000 г. до датата на пенсиониране осигурителният доход се посочва за всяка календарна година отделно - чл. 2, т. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

За пенсиите за осигурителен стаж и възраст осигурителният доход се посочва до датата на пенсиониране, за пенсиите за инвалидност - до датата на инвалидизиране, а за слепите и инвалидите по рождение или с придобита инвалидност до постъпването им на работа - до датата на заявлението.

В удостоверението служебните лица, издали документа следва изрично да впишат забележки на стр. 2 или 3 дали за посочения период са внесени осигурителни вноски и спазени ли са разпоредбите на чл. 9, ал. 2 от КСО за времето от 1 януари 2000 г. до 31 декември 2002 г. и на чл. 6, ал. 2 т. 3 от КСО за времето след 31 декември 2002 г., чл. 46 от Наредбата за пенсиите и  осигурителния стаж.

Удостоверението обр. УП-2 следва да се изготви в два екземпляра, като вторият екземпляр след заверка от длъжностното лице по пенсионно осигуряване в съответното РУСО /СУСО/ се връща на осигурителя. 

Още информация по темата - УП 2 - бланка образецКоментари

  • Направете един пример и го публикувайте моля.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->