Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.26. Удостоверение – образец УП-3

Публикувано на: 07.01.2011

Обр. УП-3

 

Осигурител:

 

БУЛСТАТ

 
     

населено място, ПК, ул. №, тел., e-mail 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

 

изх. №

 

дата:

 
 

Удостоверява се, че:

   
 

трите имена на лицето по лична карта / паспорт

ЕГН

Роден/а:

19__ г.

в гр./с.

 

област:

 

е служител/ка на същото, както е означено:

 

Х

законоустановено работно време

 

работил при непълно работно време

наименование на длъжностите, които е заемало лицето

осигурителен стаж, изчислен по реда на чл.38 и чл.39 от Наредбата за Пенсиите и Осигурителния Стаж

от ден, месец, година

до ден, месец, година

всичко:

години

месеци

дни

часове

1

2

3

4

5

               
               
               
 

Извънреден труд, след 31.12.2004 год.

от ден, месец, година

до ден, месец, година

часове

               
               
               

                               Настоящото се издава на основание изплащателните документи, намиращи се във:

     

за да послужи при пенсиониране, съгласно чл.40 от Наредбата за Пенсиите и Осигурителния Стаж. За неверни вписвания длъжностните лица, подписали удостоверението, както и ползващите го носят отговорност по Наказателния Кодекс.

 

Изготвил (подпис):

___

 

Главен Счетоводител (подпис):

___

 

Ръководител (подпис и печат):

___


У  П  Ъ  Т  В  А  Н  Е


за попълване на удостоверение обр. УП-3


Осигурителят е длъжен да издава удостоверение обр. УП-3 в случаите, когато осигурителният стаж на лицето не е равен на трудовия /служебен/ стаж и когато има положен извънреден труд.

1. В графа 2 се вписва длъжността, която лицето е заемало. В тази графа на отделен ред се посочва причината, поради която определен период не се зачита за осигурителен стаж по Кодекса за социално осигуряване /КСО/. 

Когато осигурителният стаж е положен при условията на първа или втора категория труд, работодателят посочва съответната точка от отм. Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране за периода до 31 декември 1999г. или от Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране за периода след 1 януари 2000г., по която предлага да се зачете осигурителния стаж на лицето. Точното означаване на длъжността или извършваната работа е от значение за правилното определяне категорията на труда при пенсиониране за осигурителен стаж и възраст.

2. В графа 3 се вписва датата /ден, месец и година/, на която лицето е постъпило на работа.

3. В графа 4 се вписва датата, /ден, месец и година/, на която лицето е напуснало работа.

4. В графа 5 се вписва продължителността на осигурителния стаж за времето, посочено в графи 3 и 4, изчислен по начина, посочен в чл. 9 от КСО, чл. 38 и чл. 39 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж /НПОС/.

Съгласно чл. 38, ал. 1 от НПОС осигурителният стаж се изчислява в дни, месеци и години, а за периода след 31 декември 2004г. в часове, дни, месеци и години за времето, през което лицата са били осигурени, и за това време са внесени или са дължими осигурителните вноски за всички осигурени социални рискове; всички осигурени социални рискове без трудова злополука и професионална болест; всички осигурени социални рискове без безработица; инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и за трудова злополука и професионална болест; инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.

За осигурителен стаж, без да се правят осигурителни вноски съгласно чл. 9, ал. 2 от КСО, се зачита времето: на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете; на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане; на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година.

Осигурителният стаж на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО за времето до 1 януари 2003г. се зачита и изчислява, както следва:

1. За един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са отработили най-малко половината от законоустановеното за тях работно време за деня и са получили възнаграждение не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължи-телност на работното време /чл. 38, ал. 2, т. 1 от НПОС/;

2. Осигурителният стаж на лицата, които са отработили по-малко от посоченото в т. 1 работно време и са получили възнаграждение не по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност на работното време, се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на законоустановената за тях дневна продължителност на работното време. При тези условия се изчислява и осигурителният стаж на лицата, работещи при сумирано отчитане на работното време, като осигурителният стаж не може да бъде по-голям от броя на работните дни, за които е установено сумираното отчитане на работното време /чл. 38, ал. 2, т. 2 от НПОС/;

3. Осигурителният стаж на лицата, които са получили възнаграждение, по-малко от минимално установеното за страната за съответната продължителност на работното време се изчислява, като изплатената сума се раздели на среднодневната минимална работна заплата за страната /чл. 38, ал. 2, т. 3 от НПОС/;

4. За един месец осигурителен стаж на лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества се зачита месецът, през който са получили възнаграждение не по-малко от минималната работна заплата за страната; ако през месеца е получено възнаграждение по-малко от минималната работна заплата за страната, осигурителният стаж се определя, като полученото възнаграждение се раздели на среднодневната минимална работна заплата /чл. 38, ал. 2, т. 4 от НПОС/.

Осигурителният стаж на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4, т. 6 и 7 и ал. 2 от КСО за времето след 31 декември 2002г. и осигурителният стаж на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО за времето след 27 декември 2003г. се зачита и изчислява, както следва:

1. За един ден осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4,  6 и ал. 2 от КСО са отработили пълното законоустановено за тях работно време за деня и за това време са внесени или са дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение, а за работниците и служителите - върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност /чл. 38, ал. 3, т. 1 от НПОС/.

2. Осигурителният стаж на лицата по т. 1, които са работили при непълно работно време и са били осигурени върху полученото възнаграждение, а за работниците и служителите – върху не по-малко от минималния осигурителен доход за професията по икономическа дейност за съответната продължителност на работното време, се изчислява, като сборът от отработените часове се раздели на установената с нормативен акт продължителност на работното време; при тези условия се изчислява и осигурителният стаж на лицата, работещи при сумирано отчитане на работното време, като осигурителният стаж не може да бъде по-голям от броя на работните дни, за които е установено сумираното отчитане на работното време с изключение на случаите по ал. 15 на чл. 38 от НПОС, т. е. време, през което лицата са полагали извънреден труд /чл. 38, ал. 3, т. 2 от НПОС/.

За изпълнителите по договори за управление и контрол на търговските дружества, разпоредбата на чл. 38, ал. 3, т. 1 и 2 от НПОС се прилага, когато тези лица имат сключени трудови договори.

3. За осигурителен стаж на лицата, упражняващи трудова дейност и получаващи доходи на изборни длъжности с изключение на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 7 от КСО, както и на служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията се зачита времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност за периода, през който е извършена трудова дейност /чл. 38, ал. 3, т. 4 от НПОС/.

4. За осигурителен стаж се зачита времето на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност, на неплатения отпуск до 30 работни дни в една календарна година и на платените отпуски по Кодекса на труда /КТ/ или по други закони; когато лицето е работило при непълно работно време тези отпуски се зачитат за осигурителен стаж пропорционално на пълната продължителност на работното време /чл. 38, ал. 3, т. 5 от НПОС/.

5. За осигурителен стаж се зачита и времето на отпуските за бременност, раждане и оси-новяване, както и за отглеждане на дете в размерите, определени в КТ - изцяло, независимо от продължителността на работното време /чл. 38, ал. 3, т. 6 от НПОС/.

6. За осигурителен стаж се зачита времето след 31декември 2004г., за което на лицата е изплатено гарантирано вземане от фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” /чл. 38, ал. 3, т. 7 от НПОС/.

7. От 01 януари 2005г. за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са полагали извънреден труд /чл. 38, ал. 15 от НПОС/.

В този случай осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през ме-сеца, включително и извънредния труд след превръщане на нощните часове през нощните смени в дневни се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време .

Когато за осигурителен стаж е зачетено времето, през което лицето е полагало извънреден труд в удостоверението се посочват отделно зачетеният осигурителен стаж за законоустано-веното работно време и часовете извънреден труд /чл. 38, ал. 16 от НПОС/.

При определяне на осигурителния стаж за законоустановеното работно време, както и на часовете извънреден труд, превръщането на нощните часове през нощните смени в дневни се извършва от осигурителя по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за допълнителните и другите трудови възнаграждения.

На наетите на работа без определено работно време, на които се заплаща според изработеното, както и на работещите надомно за осигурителен стаж преди 1 януари 2003г. се зачита:

1. годината, през която са реализирали доход в размер не по-малък от 12 минимални месечни работни заплати за страната, ако за всеки месец поотделно са получили възнаграждение не по-малко от половината от минималната месечна работна заплата за страната/чл. 39, ал. 1, т. 1 от НПОС/;

2. месеците в годината, през която е получено по-малко от посоченото в т. 1 трудово въз-награждение, се зачитат като сумата, получена за годината се раздели на съответната минимална месечна работна заплата /чл. 39, ал. 1, т. 2 от НПОС/.

3. дните за месеца, през който е получена по-малко от половината от минималната месечна работна заплата за страната, се зачитат, като получената сума се раздели на съответното мини-мално дневно възнаграждение /чл. 39, ал. 1, т. 3 от НПОС/.

На наетите на работа без определено работно време, на които се заплаща според изработеното, както и на работещите надомно за осигурителен стаж след 31 декември 2002г. се зачита времето, за което са внесени или дължими осигурителни вноски върху полученото възнаграждение, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия по икономическа дейност /чл. 39, ал. 2 НПОС/.

Когато при изчисляването на осигурителния стаж, положен до 1 януари 2005г. се получи остатък по-голям от половината от дневното работно време, той се зачита за един ден осигурителен стаж. Ако полученият остатък в часове е равен или по-малък от половината от дневното работно време, същият не се взема предвид. Когато при изчисляване на осигурителния стаж, положен след 31 декември 2004г. се получи остатък, същият се зачита в часове.

При изчисляване на осигурителния стаж на лицата, които са работили при определено с КТ или с друг нормативен акт работно време, един пълен месец осигурителен стаж се зачита, когато са зачетени за осигурителен стаж всички работни дни /чл. 38, ал. 9 от НПОС/.

Ако зачетените за осигурителен стаж дни през отделни месеци на годината са по-малко от работните дни за месеца, осигурителният стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на дните, зачетени за осигурителен стаж, включително дните на ползвания законоустановен отпуск, се раздели на 21 при 5-дневна работна седмица и на 25 при  6-дневна работна седмица. Към изчисления по този начин осигурителен стаж се прибавят и пълните месеци, зачетени за осигурителен стаж, през годината /чл. 38, ал. 10 от НПОС/.

Ако през календарния месец лицето е било осигурено на различни основания, за осигу-рителен стаж се зачита не повече от един месец /чл. 38, ал. 11 от НПОС/.

Една година осигурителен стаж се зачита, когато са зачетени за осигурителен стаж 12 месеца /чл. 38, ал. 12 от НПОС/.

Среднодневната минимална работна заплата за страната, се определя, като минималната работна заплата, установена за страната, се раздели на броя на работните дни за съответния месец /чл. 38, ал. 13 от НПОС/.

Когато лицето е работило при непълно работно време, осигурителят посочва в удостоверение обр. УП-3 законоустановеното за него работно време и непълното работно време, при което е работило лицето.

Когато лицето е полагало извънреден труд, осигурителят посочва в удостоверение    обр. УП-3 отделно осигурителният стаж за законоустановеното работно време и часовете извънреден труд. Коментари

-->