Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.25. Трудова Книжка

Публикувано на: 07.01.2011

Име


ЕГН


собствено     бащино     фамилно


 


Работода-тел

Организа-ционно звено

Длъжност

Възнаграждение Продължителност на раб. време.*

Дата на постъпване

Подпис и печат на работода-теля

Дата на прекратя-ване на договора

Основание за прекратяване на договора

Подпис и печат на работода-теля

1

2

3

4

5

6

7

8

9* Попълва се, когато е за непълно работно време.Коментари

-->