Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.24. Споразумение за Прекратяване на Трудов Договор

Публикувано на: 07.01.2011

СПОРАЗУМЕНИЕ


за Прекратяване на Трудов Договор

  от  . .20  год.


На основание чл.325, т.1 от Кодекса на Труда:

РАБОТОДАТЕЛЯТ   с БУЛСТАТ 

и

РАБОТНИКЪТ   с ЕГН/ЛНЧ 

на длъжност

от отдел/цех ,

се споразумяха, по взаимно съгласие, да прекратят трудовото правоотношение по между си, считано от ..20 год.

На основание чл.224, ал.1 от Кодекса на Труда, на Работника ще се изплати обезщетение за неизползвания годишен отпуск по чл.155 от КТ, ако има такъв към момента на прекратяването.

Настоящото Споразумение се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.Работодател (подпис):

Работник (подпис):Коментари

-->