Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.23. Предизвестие за Прекратяване на Трудов Договор – От Работодателя

Публикувано на: 07.01.2011

ПРЕДИЗВЕСТИЕ


за Прекратяване на Трудов Договор

  от  . .20  год.


На основание чл.328 от Кодекса на Труда:


ПРЕДИЗВЕСТЯВАМ

лицето  с ЕГН/ЛНЧ  

(трите имена по документ за самоличност)

на длъжност  

от отдел/цех  


За прекратяване на трудовото му правоотношение в уговорения/законовия срок от   дни.

На основание чл.224, ал.1 от Кодекса на Труда, на лицето да се изплати обезщетение за неизползвания годишен отпуск по чл.155 от КТ, ако има такъв до края на предизвестието.

Преписи от заповедта да се предоставят на лицето и отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение.


Дата на връчване:  . .20  год.


Работодател (подпис):

Работник (подпис):Коментари

-->