Теодора Гюрова Теодора Гюрова Технически сътрудник

Оценка на ДМАЗдравейте!

1. Колко са подходите за оценяване на ДМА след първоначалното им признаване?

2. Възможно ли е амортизационна норма да не се определя при линейния метод на амортизация?

3. Как се определя амортизационната квота при линейния метод?Отговори

 • Здравейте,

  След като един актив бъде придобит той се отчита по себестойност или преоценъчна стойност. Когато активът се отчита по Cost модела/модел на себестойност/ той трябва да се тества за обезценка, при наличие на външни и външни индикатори за това. Когато активът се отчита по преоценъчна стойност, съблюдава се справедливата пазарна цена на актива и при отклонения между нея и отчетната се прави преоценка в посока увеличение или намаление.

  За счетоводни цели е възможно да се приложи метод на амортизация, различен
  от линейния, но за дънъчни цели в данъчния амортизационен план трябва да се прилага единствено линейния метод.

  Амортизационна квота е частта от амортизируемата стойност, която се разпределя между отделните отчетни периоди. Определя се като амортизируемата стойност се умножи по амортизационната норма.
  Поздрави,
  Ванеса Драгомирова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->