Anna Zhivkova Anna Zhivkova Потребител

Данък при източникаЗдравейте!

Българско дружество предстои да получи два заема - от чуждестранно юридическо лице и от чуждестранно физическо лице. В какъв срок следва заемите да се декларират в БНБ по надлежния ред? Дължи ли дружеството данък при източника 10%?

Благодаря предварително за съдействието!Отговори

 • Здравейте,

  Режимът на деклариране на сделки свързани с предоставяне на финансови кредити между местни юридически лица и еднолични търговци и чуждестранни лица е уреден в чл. 7, ал. 5 от Валутния закон и в чл. 6 от Наредба № 27 на БНБ за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа (Наредба №27на БНБ). Съгласно нея всички кредити между местни юридически лица и еднолични търговци и чуждестранни лица в размер равен на или по-голям от 50 000 лв. или равностойността им в чуждестранна валута следва да бъдат декларирани пред БНБ.
  Съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 27 на БНБ, срокът за деклариране на сделка по финансов кредит между местни юридически лица и ЕТ и чуждестранни лица с декларация-форма СПБ-1 за сделки по предоставяне или получаване на финансови кредити между местни и чуждестранни лица в размер, равен на или по-голям от 50 000 лв. е до 15 работни дни след сключване на сделката.
  Съгласно чл. 12, ал. 1 и 3 Форма СПБ-4 „Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер над 500 000 лв.” следва да бъде предоставена в БНБ в срок до 15-о число на месеца, следващ отчетното тримесечие. Отчетът за четвъртото тримесечие на годината се представя в срок до 25 януари на годината, следваща отчетната. Сроковете за подаване на отчетна форма СПБ-4 „Тримесечен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер над 500 000 лв.” са:
  •за първо тримесечие – до 15 април на отчетната година;
  •за второ тримесечие – до 15 юли на отчетната година;
  •за трето тримесечие – до 15 октомври на отчетната година;
  •за четвърто тримесечие – до 25 януари на годината, следваща отчетната година.
  •Форма СПБ-4А „Годишен отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица в размер от 50 000 лв. до 500 000 лв.” следва да бъде предоставена в БНБ в срок до 20 януари на годината, следваща отчетната година.

  Чл. 195 от ЗКПО гласи следното:
  (1)Доходите от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 2, 3, 5 и 8, на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната и доходите от източник в страната, посочени в чл. 12, ал. 9, на чуждестранни юридически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен.
  (2) Данъкът по ал. 1 се удържа от местните юридически лица, едноличните търговци или местата на стопанска дейност в страната, които начисляват доходите на чуждестранните юридически лица, с изключение на доходите по чл. 12, ал. 3 и ал. 8, т. 2.
  (3)Когато платецът на дохода не е данъчно задължено лице по чл. 2 и за доходите по чл. 12, ал. 3 и ал. 8, т. 2, данъкът се удържа от получателя на дохода.
 • Благодаря Ви! Бих искала да Ви питам и още нещо в тази връзка:ако българското дружество сключи договор за заем с един от собствениците си, който е чуждестранно лице, дължи ли се данък при източника върху лихвите? Благодаря отново!
 • Едно уточнение: собственикът предоставя средства под формата на заем на дружеството, в което е съдружник.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->