Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.22. Заповед за Прекратяване на Трудов Договор

Публикувано на: 07.01.2011

ЗАПОВЕД


за Прекратяване на Трудов Договор

  от  . .20  год.На основание чл.325, т.1 от Кодекса на Труда и приета молба за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие:

ПРЕКРАТЯВАМ ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ

с лицето   с ЕГН/ЛНЧ  

(трите имена по документ за самоличност)

на длъжност  

от отдел/цех  


На основание чл.224, ал.1 от Кодекса на Труда, на лицето да се изплати обезщетение за неизползвания годишен отпуск по чл.155 от КТ, ако има такъв.

Преписи от заповедта да се предоставят на лицето и отговорните длъжностни лица за сведение и изпълнение.


Дата на връчване:  . .20  год.Работодател (подпис):  

Работник (подпис):  Коментари

-->