Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.21. Молба за Прекратяване на Трудов Договор

Публикувано на: 07.01.2011

До

Управителя / Изпълнителния Директор

на  

(наименование на предприятието)МОЛБА

 

от   с ЕГН/ЛНЧ  

(трите имена по документ за самоличност)

на длъжност  

от отдел/цех  


Уважаеми/а г-н/г-жо  ,

С настоящото и на основание чл.325, т.1 от Кодекса на Труда, МОЛЯ, за Вашето съгласие за Прекратяване на трудовото ми правоотношение с представляваното от Вас предприятие, считано от  . .20  год.

МОЛЯ, в случай че молбата ми бъде уважена, да оформите трудовата ми книжка и да ми я предадете.Дата:  

Подпис:  Коментари

-->