Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.19. Допълнително Споразумение

Публикувано на: 07.01.2011

Допълнително Споразумение


към Трудов  Договор

  / от  


Днес,  . .20  год., в гр./с.  , община  ,

РАБОТОДАТЕЛ:  , с БУЛСТАТ  

седалище и адрес:  

представлявано от: с ЕГН/ЛНЧ

и

РАБОТНИК: с ЕГН/ЛНЧ:

постоянен адрес:

с образование и специалност

с трудов стаж към ..20 год. в размер на год., мес. и дни.

в т.ч. по специалността год., мес. и дни.

(не е) пенсиониран заради от ..20 год.


ИЗМЕНИХА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН МЕЖДУ СТРАНИТЕ:

1. Работодателят възлага, а Работника приема да изпълнява при Работодателя за временно/постоянно:

длъжността

с код по НКПД и код по НКИД

в обект/отдел

с адрес

2. Новата длъжност ще се изпълнява за срок от месеца/години/безсрочен, считано от ..20 год., при дневна работна седмица и часов работен ден.

3. Основното месечно/седмично/дневно/почасово трудово възнаграждение е в размер на лева, а допълнителното трудово възнаграждение с постоянен характер за:

     а) натрупан трудов стаж с професионален опит, в размер на % за всяка натрупана година.

     б) , в размер на лева,

     като полагащото се трудово възнаграждение се изплаща всяка седмица / всеки месец.

4. Основният платен годишен отпуск за Работника ев размер на работни дни, като Работникът има право на допълнителен платен годишен отпуск за:

     а) , в размер на работни дни.

     б) , в размер на работни дни.

5. Срокът на предизвестието за прекратяване на Допълнителното Споразумение е в размер на месеца и е еднакъв и за двете страни.

6. Други условия към Допълнителното Споразумение са:

a) .

б) .

7. Допълнителното Споразумение се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

Работодател (подпис):                             Работник (подпис):


Настоящото Допълнително Споразумение, завереното уведомление от ТД на НАП за неговата регистрация и длъжностната характеристика са връчени на Работника на..20 год.

Работодател (подпис):                             Работник (подпис):


Работникът е встъпил в новата си длъжност на ..20 год.

Работодател (подпис):                             Работник (подпис):Коментари

-->