Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.17. Декларация за Банкова Сметка – Към Болничен Лист

Публикувано на: 07.01.2011

Приложение №7, към чл.8 от КСО

До
Директора на Районното/Столичното
Управление ”Социално Осигуряване”
гр.
 ДЕКЛАРАЦИЯ


за банкова сметка за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО

от   с ЕГН/ЛНЧ  

(трите имена по документ за самоличност)

адрес за кореспонденция:  

(град/село, ПК, община, област, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

лична карта:  

(№, издадена на дата, от)


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Личната ми банкова сметка за изплащане на парично обезщетение/помощ от ДОО е:

банка  , град  

IBAN  , BIC  

за което прилагам копие от документ, издаден от същата банка.

ИЗВЕСТНО МИ Е, ЧЕ:

В 7-дневен срок от настъпване на промяна в данните за банковата ми сметка следва да Ви уведомя с нова декларация. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административно-наказателна отговорност по реда на чл.349 от КСО.

За деклариране на неверни данни носа наказателна отговорност по чл.313 от Наказателния Кодекс.


Дата:  

град/село:

Декларатор (подпис):Коментари

-->