Красимира Николова Красимира Николова нач.учител

Ранно пенсиониранеЗдравейте!

Родена съм през м. 10.1960 г. От м. 09.1980 г. до 12.08.2014 г. съм работила като учител т.е почти 34 г. стаж. От 12.08.2014 г. съм в неплатен отпуск. (живея и работя с договор извън България от 13.08.2014 г.)

• Колко време трябва отново да работя в училище преди ранното пенсиониране?

• Кога и при какви условия мога по-рано да се пенсионирам?

• Съпругът ми почина през м. 01.2014 г. Беше учител и имаше ТЕЛК решение, въз основа на което през последните 3г. получаваше и пенсия по болест. Той имаше почти същия стаж. Мога ли да се пенсионирам по-рано въз основа на това обстоятелство и ако да - кога?

• Ако мога, трябва ли отново да съм в трудови правоотношения с учебно заведение?Отговори

 • Здравейте,

  До 31.12.2020 г. включително учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст 3 години по-рано от възрастта им по чл. 68, ал. 1 и учителски осигурителен стаж, както следва:

  до 31.12.2011 г. – 25 години за жените и 30 години за мъжете;
  от 31.12.2011 г. осигурителният стаж по т. 1 се увеличава, както е показано в таблицата по-долу.

  СРОЧНА ПЕНСИЯ ЗА РАННО ПЕНСИОНИРАНЕ
  ОТ УЧИТЕЛСКИЯ ПЕНСИОНЕН ФОНД
  (§5, ал.1 ПЗР на КСО)
  година на
  пенсиониране жени мъже
  учителскистаж учителскистаж
  2012 25 г. 4 м. 30 г. 4 м.
  2013 25 г. 8 м. 30 г. 8 м.
  2014 25 г. 8 м. 30 г. 8 м.
  2015 25 г. 8 м. 30 г. 8 м.
  2016 25 г. 8 м. 30 г. 8 м.
  2017 25 г. 8 м. 30 г. 8 м.
  2018 25 г. 8 м. 30 г. 8 м.
  2019 25 г. 8 м. 30 г. 8 м.
  2020 25 г. 8 м. 30 г. 8 м.

  На учителите, които имат изискуемият се учителски осигурителен стаж и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до изпълнение на условията за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1-2, но не по-късно от навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 КСО. След изпълнение на условията по чл. 68, ал. 1-2, или след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3, пенсията се изплаща за сметка на фонд “Пенсии”.

  На учителите, които са придобили право на учителска пенсия и се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд "Пенсии" и добавка от учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след навършване на възрастта по ал.1.

  Учителски стаж е осигурителният стаж, положен на учителска или възпитателска длъжност в учебни и възпитателни заведения. За учителски стаж се счита и осигурителният стаж на директорите и заместник-директорите на учебни и възпитателни заведения, ако те са изпълнили пълната норма задължителна преподавателска работа.

  Учителски стаж е и осигурителният стаж на лицата, заемащи длъжности по списък, утвърден от министъра на образованието, младежта и науката, съгласуван с управителя на НОИ, ако отговарят на изискванията за заемане на длъжността учител или възпитател съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност и са изпълнили пълната норма за задължителна преподавателска работа.

  За учителски стаж се зачита и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2007 г. на длъжността "възпитател" в домовете за деца, лишени от родителска грижа, и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2008 г. на длъжността "възпитател" в останалите специализирани институции за предоставяне на социални услуги за деца или в други места за предоставяне на социални услуги в общността, както и осигурителният стаж, положен след 1 януари 2009 г. на длъжността "педагог" или "възпитател" в домовете за медико-социални грижи за деца и в детските ясли.

  Все пак искам да подчертая, че въпросите ви са в компетенцията на НОИ и най добре би било да се обърнете към тях!

  Поздрави,
 • Благодаря Ви, ще потърся и други институции за уточняване на моя казус.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->