Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.14. Заповед за Отпуск по Майчинство

Публикувано на: 07.01.2011

ЗАПОВЕД за Отпуск по Майчинство


  от  . .20  год.


На основание чл.164, ал.1 от Кодекса на Труда и във връзка с постъпила МОЛБА,


РАЗРЕШАВАМ

на   с ЕГН/ЛНЧ:  

(трите имена по документ за самоличност)

на длъжност:  

от отдел/цех:  


Да ползва платен отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст, считано от  . .20  год. до  . .20  год. включително.


Дата:  

Работодател (подпис):  1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Има за цел да удостовери разрешението на работодателя, за ползване на отпуска, от работника – служителя.


2.  РЕКВИЗИТИ

2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Име на работника – служителя

ЕГН на работника – служителя

Вид  и основание на искания отпуск

Начална дата и брой работни дни

2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Няма


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

Няма


4.  ПРАВИЛА  ЗА  ОТЧИТАНЕ/СЪХРАНЕНИЕ/АРХИВИРАНЕ

Документа се съхранява в досието на работника - служителяКоментари

-->