Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.13. Молба за Отпуск по Майчинство

Публикувано на: 07.01.2011

До

Управителя / Изпълнителния Директор

на  

(наименование на предприятието)


МОЛБА за Отпуск


от   с ЕГН/ЛНЧ:

(трите имена по документ за самоличност)

на длъжност:  

от отдел/цех:  


Уважаеми/а г-н/г-жо  ,

Моля на основание чл.164, ал.1 от Кодекса на Труда да ми бъде разрешено ползване на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 2-годишна възраст.

Детето   с ЕГН   е родено на  . .20  год. и отпускът по чл. 64, ал.1 от КТ изтича на  . .20  год.


Прилагам:

     1. Копие от Удостоверение за Раждане №  

     2. Декларация по чл.164 от КТ


Дата:  

Подпис:  1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Удостоверява волеизявлението на работника – служителя, да ползва отпуск за отглеждане на дете.


2.  РЕКВИЗИТИ


2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Име на работника – служителя

ЕГН на работника – служителя

Вид  и основание на искания отпуск

Начална дата и брой работни дни

Име на детето

ЕГН на детето

Дата на раждане на детето


2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Няма


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

Няма


4.  ПРАВИЛА  ЗА  ОТЧИТАНЕ/СЪХРАНЕНИЕ/АРХИВИРАНЕ

Документа се съхранява в досието на работника - служителяКоментари

-->