ПЕТЯ АВРАМОВА ПЕТЯ АВРАМОВА НАЧАЛНИК СЛАД

Срок за получаване на ревизионен актРаботех като МОЛ в търговски обект. На 30.06.2014 г. започна ревизия за закриване на обект. която приключи на 01.07.2014 г. От 01.07.2014 г. ми е прекратен ТД по чл. 328, ал. 1, т. 2. Подписала съм инвентаризационен опис на 01.07.2014 г., но до момента /08.09.2014 г./ не съм получила ревизионен акт. Има ли срокове за връчване на акта и счита ли се ревизията за валидна?Отговори

 • Здравейте,
  От така поставения въпрос не става ясно кой орган точно е извършил ревизията.
  Ако "ревизията" е извършена от работодателя, то същата има по-скоро характер на инвентаризация с оглед ангажиране на пълната или ограничената имуществена отговорност на работниците на основание чл. 203 и сл. от Кодекса на труда.
  Работодателят не може да съставя "ревизионен акт" в смисъла на това понятие, което се съдържа в ДОПК. В този случай именно инвентаризационният опис, който сте подписала, има характер на "ревизионен акт" (въпреки че работодателят не издава "ревизионен акт").
  Съгласно чл. 210, ал. 1 от КТ в случаите на ограничена имуществена отговорност работодателят издава заповед, с която определя основанието и размера на отговорността на работника или служителя. Съгласно чл. 210, ал. 2 от КТ заповедта се издава в 1-месечен срок от откриването на вредата или от плащането на сумата на третото лице, но не по-късно от 1 година от причиняването й, а когато вредата е причинена от ръководител или при извършване на отчетническа дейност - в 3-месечен срок от откриването й, но не по-късно от 5 години от нейното причиняване. Тези срокове не текат, ако е образувано производство за осъществяване на пълна имуществена отговорност, докато производството е висящо.
  Ако ревизията е извършена от органите по приходите на НАП, то срокът за извършване на ревизията е до три месеца и започва да тече от датата на връчването на заповедта за възлагане (чл. 114, ал. 1 от ДОПК). Срокът може да бъде продължен до два месеца със заповед за удължаване на срока.
  Ревизионният акт се издава от органа, възложил ревизията, и ръководителя на ревизията в 14-дневен срок от подаването на възражение или от изтичането на срока за подаване на възражение. срещу ревизионния доклад (чл. 119, ал. 2 от ДОПК).
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->