Зорница Николаева Зорница Николаева Потребител

Лихви за забавено плащане по договорЗдравейте!

Имаме сключен договор с контрагент за доставка на стока, съгласно който той трябва да заплати дължимите суми в срок от 10 работни дни след получаването на фактурата. След този срок контрагентът изпада в забава и заплаща на доставчика на стоката обезщетение в размер на законната лихва, изчислена на годишна база от 360 дни върху дължимата сума от деня на забавата до деня на постъпване на дължимата сума по сметка на доставчика.

Интересува ме върху коя сума трябва да се изчисли лихвата за забавено плащане - върху сумата с ДДС по издадената фактура или върху сумата без ДДС? Мога ли да издам фактура за тази лихва и какво трябва да е основанието за неначисляване на ДДС?Отговори

 • Здравейте,
  Лихвата за забава трябва да се начислява върху сумата с ДДС, тъй като това е дължимата по договора сума и ДДС е изискуем от доставчика - чл. 82, ал. 1 от ЗДДС.
  Съгласно чл. 26, ал. 2 от ЗДДС данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.
  От горното следва, че за лихвите не следва да издавате отделна фактура, тъй като лихвите не се включват в данъчната основа.
  В тази връзка вижте РАЗЯСНЕНИЕ № 2431193 от 25.02.2008 г. относно прилагане разпоредбите на чл. 26, ал. 2 и § 8 от ПЗР на ЗДДС
  НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
  чл. 26, aл. 2 ЗДДС,

  чл. 84 ППЗДДС
  Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-193/16.05.2007г. е изложена следната фактическа обстановка:

  Българско юридическо лице, във връзка с извършвани от него доставки на стоки задава следните въпроси:
  1. Кои лихви и неустойки са с обезщетителен характер, и кои не са?
  2. При неизпълнение на задължение за плащане по фактури от предходни години, следва ли лихвите и неустойките с обезщетителен характер да бъдат елемент на данъчната основа, или за тях е приложим режимът за 2007 г.?

  Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси, на основание чл.10, ал.1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:

  По Първи въпрос:

  Данъчното третиране на лихвите и неустойките с обезщетителен характер е регламентирано с разпоредбите на чл. 26, ал.2 от Закона за данък върху добавената стойност и чл.84 от Правилника за неговото прилагане.

  Съгласно разпоредбите на чл.26, ал.2 от Закона, данъчната основа се определя на база всичко, което включва възнаграждението, получено или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Изрично в Закона е предвидено, че плащанията за лихви и неустойки, които имат обезщетителен характер, не се смятат за възнаграждение по доставката. При документирането им. не се издава данъчен документ, а само документ, който удостоверява плащането им ог контрагента по доставката, съгласно разпоредбите на чл.84 от Правилника за прилагане на ЗДДС.

  По своята правна същност лихвите и неустойките могат да бъдат разделени на такива с обезщетителен характер или, такива, със санкциопен характер.

  С обезщетителен характер се считат тези лихви и неустойки, които обезщетяват страната по договора, която е претърпяла вреди, в следствие неизпълнение на задълженията на другата страна по същия.

  По смисъла на чл.86 от Закона за задълженията и договорите, при неизпълнение на парично задължение, длъжникът дължи обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата. За действително претърпените вреди в по-висок размер, кредиторът може да поиска обезщетение съобразно общите правила. На основание на същата законова разпоредба, лихва / обезщетение/ за всеки ден забава на съответното плащане, е дължимо, дори и в случаите, когато в сключения между страните договор липсва изрична клауза за заплащане на лихва.

  Лихвите и неустойките със санкционен характер са тези. които са уговорени между страните като допълнителна санкция, а именно, в допълнение на тази, която компенсира неизпълнението на договора и представлява заместваща престация.

  На основание чл.26, ал.2 от Закона, лихвите и неустойките със санкционен характер се включват в данъчната основа. В случаите на разваляне на конкретния договор, уговорените между страните неустойки не са основа за начисляване на данък върху добавената стойност по смисъла на чл.26, ал.1 от Закона, тъй като не е налице доставка по смисъла на чл.6 от същия закон.

  По Втори въпрос:

  По отношение на лихвите и неустойките с обезщетителен характер, платени през 2007 година, дължими за неизпълнение на задължения но фактури от предходни години, считам, че за същите, съгласно разпоредбите на параграф 8 от ПЗР на ЗДДС, е приложим данъчният режим, съществуващ към датата на възникване на данъчното събитие на извършената и документирана с фактура доставка. Съгласно цитираната разпоредба, когато след влизането в сила на Закона /Обн. ДВ,бр.63/2006г., в сила от 01.01.2007г./, възникнат основания за изменение на данъчната основа на доставката, която е фактически извършена и документирана до влизането в сила на същия закон, изменението на данъчната основа се извършва чрез издаване на данъчно известие по чл.115 от материалния закон, при издаването на което се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на извършената и документирана преди това доставка.

  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

  НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ

  ЗА ПРИХОДИТЕ:

  /МАРИЯ МУРГИНА/

  Поздрави,
  Йордан Костов

 • Въпреки всичко казано до тук,все пак ще е грешно ли да издам фактура за тези лихви?Тази лихва е за стар период по вече издадени фактури,които не са платени в срок.
  Благодаря!
 • Здравейте,
  В чл. 84 от ППЗДДС изрично пише, че за документирането на неустойките и лихвите с обезщетителен характер не се издава данъчен документ (вкл. и фактура), а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им.
  На основание чл. 113, ал. 3, т. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 46, ал. 1 от ЗДДС фактура би могло да се издаде, ако лихвата произтича от предоставен кредит, какъвто обаче не е Вашият случай.
  Лихвата във Вашия случай се дължи не по силата на договора, а по силата на закона (чл. 86 от ЗЗД).
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Много благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->