Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.9. Съгласие за Полагане на Извънреден Труд

Публикувано на: 07.01.2011

До

Управителя / Изпълнителния Директор 

на  

(наименование на предприятието)


СЪГЛАСИЕ за Полагане на Извънреден Труд


от   с ЕГН/ЛНЧ:  

(трите имена по документ за самоличност)

на длъжност:  

работещ по Трудов Договор №   от дата  


Уважаеми/а г-н/г-жо  ,

Във връзка с изпълняваната от мен длъжност по Трудов Договор, давам съгласието си за полагане на извънреден труд, на основание чл.147, ал.1, т.   от Кодекса на Труда и като  .

(майка на дете до 6 години, майка която се грижи за дете с увреждания, трудоустроен, учащ се без откъсване от производството)


Дата:  

Подпис:   1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Има за цел да удостовери изричното съгласие на работника / служителя  за полагането на извънреден труд.


2.  РЕКВИЗИТИ

2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Наименование на предприятието.

Трите имена на работника или служителя.

Длъжност.

Номер на трудов договор.

Дата.

Подпис на работника или служителя.

2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Всички неописани в т. 2.1


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

Според разпоредбата на чл. 143 ал. 2 от КТ – Извънредния труд е забранен. Същия е допустим по изключение в определени случаи, които са описани в чл. 144 от КТ. Допустимата продължителност на извънредния труд е посочена в чл. 146 от КТ. В чл. 147 е посочена недопустимост на извънредния труд за определени работници или служители, освен с тяхното писмено съгласие. Следва да се има предвид, че недопустимостта за полагането му, в някои случаи е абсолютна, като например непълнолетните работници или служители.

В заключение може да се обобщи, че работодателя преценя дали да въведе удължено работно време или да постанови извънреден труд, като спазва установените в закона граници, тъй като извънредния труд е абсолютно забранен извън тях.


4.  ПРАВИЛА  ЗА  ОТЧИТАНЕ/СЪХРАНЕНИЕ/АРХИВИРАНЕ

При полагане на извънреден труд, този документ е задължителен и е част от досието на работника или служителя.

Работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд. Извънредния труд се отчита пред ГИТ всяко полугодие.Коментари

-->