Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.8. Съгласие за Полагане на Нощен Труд

Публикувано на: 07.01.2011

До

Управителя / Изпълнителния Директор

на  

(наименование на предприятието)


СЪГЛАСИЕ за Полагане на Нощен Труд


от   с ЕГН/ЛНЧ:  

(трите имена по документ за самоличност)

на длъжност:  

работещ по Трудов Договор №   от дата  


Уважаеми/а г-н/г-жо  ,

Във връзка с изпълняваната от мен длъжност по Трудов Договор, давам съгласието си за полагане на нощен труд, на основание чл.140, ал.4, т.   от Кодекса на Труда и като  .

(майка на дете до 6 години, майка която се грижи за дете с увреждания, трудоустроен, учащ се без откъсване от производството)


Дата:  

Подпис:  1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Има за цел да удостовери изричното съгласие на работника / служителя  за полагането на нощен труд.


2.  РЕКВИЗИТИ

2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Наименование на предприятието.

Трите имена на работника или служителя.

Длъжност.

Номер на трудов договор.

Дата.

Подпис на работника или служителя.

2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Всички неописани в т. 2.1


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

Кодекс на труда:

Чл. 140. (4) Нощният труд е забранен за:

1. работници и служители, които не са навършили 18-годишна възраст;

2. бременни работнички и служителки;

3. майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;

4. трудоустроени работници и служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи;

5. работници и служители, които продължават образованието си без откъсване от производството освен с тяхно съгласие.

От тази разпоредба е видно, че нощен труд може да бъде полаган от работници или служители при определени условия и с тяхното писмено съгласие. Въпреки това има някои категории работници или служители, за които нощния труд е забранен дори и с тяхното писмено съгласие (чл. 140 ал. 4 т. 2 от КТ). Изключение прави т.1 за служители, които не са навършили 18 годишна възраст. Както е видно в рапоредбата не е изрично указано за тяхното писмено съгласие за полагане на нощен труд. За непълнолетни работници и служители е определен различен диапазон от време, в който положения труд се отчита като нощен а именно от 20:00 до 06:00 часа (чл. 140 ал.2 от КТ). По тази причина се смята, че непълнолетни служители могат да полагат нощен труд след изричното им писмено съгласие за това.


4.  ПРАВИЛА  ЗА  ОТЧИТАНЕ/СЪХРАНЕНИЕ/АРХИВИРАНЕ

При полагане на нощен труд, този документ е задължителен и е част от досието на работника или служителя.Коментари

-->