Емил Златев Емил Златев Senior Accountant

Данъчно третиране на мостриЗдравейте, Из интернет пространството и счетоводните форуми доста прочетох за счетоводно-данъчно третиране на мострите, които една фирма предоставя, но така и изчерпателен, законово задълбочен анализ не съм намерил. Ще Ви бъда благодарен ако направите някакво описание на процеса на предоставяне и получаване на мостри от една компания към: -фирма, която има дейност на територията на страна -фирма, която има дейност в рамките на ЕС -фирма, която има дейност извън ЕС

Най-добър отговор : Борис Тенчев , 18 Jan 2011 09:34


Здравейте,

Счетоводно третиране

Мострите, във вида им на дистрибуционни/маркетингови разходи, предоставяни безвъзмездно на търговки партньори, са текущ разход, който се представя в отчетите като разход за дистрибуция/маркетинг/продажби, т.е. отделно от себестойността на продажбите. Представянето им отделно от разходите, които образуват себестойността или отчетната стойност на продадените стоки, е продиктувано от факта, че срещу тези разходи не стоят конкретни приходи/входящи потоци от икономически изгоди или ако все пак има такива, то те са трудно разграничими и не подлежат на надеждна оценка. По същата тази причина и следвайки принципа за текущо признаване и съпоставимост на приходи и разходи, те следва да се признават текущо в момента на възникването им (момента на предоставяне на активите или услугите като мостри). Изключение от текущото им признаване е допустимо, когато те са част от конкретна маркетингова кампания, протичаща в повече от един отчетен период и ако те могат да бъдат асоциирани с бъдещите приходи от тази кампания.

Данъчно третиране
ЗКПО

ЗКПО дефинира самостоятелно понятието „разходи за реклама”. По смисъла на ЗКПО разходи за реклама са разходите за популяризиране на стоки и услуги, включително подаръци, които носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице, в рамките на обичайното за извършваната от лицето дейност. Разходите за реклама се признават за данъчни цели като счетоводен разход при спазване на изискването за документална обоснованост (надлежно документирани с първичен счетоводен документ) и при положение, че са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице.

Нарушението на изискванията за документална обоснованост на разходите, регламентирано в чл. 10 от ЗКПО и чл. 4. ал. 3 от ЗСч или установяване на разходи, несвързани с дейността на дружеството, са основание за извършване на увеличение на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 26, т. 1 и т. 2 от ЗКПО.

Независимо от наличието на документална обоснованост на стопанските операции, отразени в счетоводството, следва да се имат предвид разпоредбите на глава четвърта от ЗКПО „Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане”. Текстът на чл.16, ал.1 от закона регламентира данъчното третиране на сделки, които са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, а чл.16, ал.3 указва, че когато чрез привидна сделка се прикрива друга сделка, данъчното задължение за корпоративен данък се определя при условията на прикритата сделка. Това означава, че по смисъла на горната разпоредба, привидната сделка се счита за нищожна, а се приемат за действителни условията на прикритата сделка.

ДДС

С данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Изключение от това правило се прилага при безвъзмездното предоставяне на стока с незначителна стойност с рекламна цел или при предоставяне на мостри. "Стоки с незначителна стойност" и "услуги с незначителна стойност" са стоките или услугите, чиято пазарна цена е под 30 лв. и доставката им не е част от серия доставки, по които получател е едно и също лице.

Безвъзмездното предоставяне на стока с рекламна цел или мостра със стойност над определената за "незначителна" се облага с ДДС при положение, че доставката стоките или услугите би била облагаема по общия ред.

По отношение на това къде е получателя на мострата (в БГ, ЕС или извън ЕС), третирането на тези доставки не е по-различно от общите правила на ЗДДС за износ или ВОД.

За целите на вземане на решение и конкретни действия по въпроса, моля да се обърнете към професионален консултант с представяне на детайлната фактическа обстановка.Отговори

 • Здравейте,


  Счетоводно третиране


  Мострите, във вида им на дистрибуционни/маркетингови разходи, предоставяни безвъзмездно на търговки партньори, са текущ разход, който се представя в отчетите като разход за дистрибуция/маркетинг/продажби, т.е. отделно от себестойността на продажбите. Представянето им отделно от разходите, които образуват себестойността или отчетната стойност на продадените стоки, е продиктувано от факта, че срещу тези разходи не стоят конкретни приходи/входящи потоци от икономически изгоди или ако все пак има такива, то те са трудно разграничими и не подлежат на надеждна оценка. По същата тази причина и следвайки принципа за текущо признаване и съпоставимост на приходи и разходи, те следва да се признават текущо в момента на възникването им (момента на предоставяне на активите или услугите като мостри). Изключение от текущото им признаване е допустимо, когато те са част от конкретна маркетингова кампания, протичаща в повече от един отчетен период и ако те могат да бъдат асоциирани с бъдещите приходи от тази кампания.


  Данъчно третиране
  ЗКПО


  ЗКПО дефинира самостоятелно понятието „разходи за реклама”. По смисъла на ЗКПО разходи за реклама са разходите за популяризиране на стоки и услуги, включително подаръци, които носят търговското наименование или търговската марка на данъчно задълженото лице, в рамките на обичайното за извършваната от лицето дейност. Разходите за реклама се признават за данъчни цели като счетоводен разход при спазване на изискването за документална обоснованост (надлежно документирани с първичен счетоводен документ) и при положение, че са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице.


  Нарушението на изискванията за документална обоснованост на разходите, регламентирано в чл. 10 от ЗКПО и чл. 4. ал. 3 от ЗСч или установяване на разходи, несвързани с дейността на дружеството, са основание за извършване на увеличение на счетоводния финансов резултат по реда на чл. 26, т. 1 и т. 2 от ЗКПО.


  Независимо от наличието на документална обоснованост на стопанските операции, отразени в счетоводството, следва да се имат предвид разпоредбите на глава четвърта от ЗКПО „Предотвратяване на отклонение от данъчно облагане”. Текстът на чл.16, ал.1 от закона регламентира данъчното третиране на сделки, които са сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане, а чл.16, ал.3 указва, че когато чрез привидна сделка се прикрива друга сделка, данъчното задължение за корпоративен данък се определя при условията на прикритата сделка. Това означава, че по смисъла на горната разпоредба, привидната сделка се счита за нищожна, а се приемат за действителни условията на прикритата сделка.


  ДДС


  С данък върху добавената стойност се облага всяка възмездна облагаема доставка на стока или услуга. Изключение от това правило се прилага при безвъзмездното предоставяне на стока с незначителна стойност с рекламна цел или при предоставяне на мостри. "Стоки с незначителна стойност" и "услуги с незначителна стойност" са стоките или услугите, чиято пазарна цена е под 30 лв. и доставката им не е част от серия доставки, по които получател е едно и също лице.


  Безвъзмездното предоставяне на стока с рекламна цел или мостра със стойност над определената за "незначителна" се облага с ДДС при положение, че доставката стоките или услугите би била облагаема по общия ред.


  По отношение на това къде е получателя на мострата (в БГ, ЕС или извън ЕС), третирането на тези доставки не е по-различно от общите правила на ЗДДС за износ или ВОД.


  За целите на вземане на решение и конкретни действия по въпроса, моля да се обърнете към професионален консултант с представяне на детайлната фактическа обстановка.

 • Благодаря, за изчерпателния отговор по поставеният от мен въпрос.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->