Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.7. Протокол за Постъпване на Работа

Публикувано на: 07.01.2011

Протокол за Постъпване на Работа

към Трудов Договор от  . .20  год.


Днес,  . .20  год., в гр./с.  , между страните:

РАБОТОДАТЕЛ:   с БУЛСТАТ  

и

РАБОТНИК:   с ЕГН/ЛНЧ  

се подписа настоящият Протокол за Постъпване на Работа, с който се удостовери, че:


1. В деня на подписването на Протокола Работника постъпи на работа в предприятието на Работодателя.

2. Работодателят предостави на Работника:

     - Екземпляр от Трудовия Договор, подписан между страните;

     - Копие от завереното уведомление до Националната Агенция по Приходите (НАП), от което е видно, че Трудовия Договор между страните е регистриран в НАП.

Протоколът се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.


Работодател (подпис):                                Работник (подпис):  1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Има за цел да удостовери датата на постъпване на работа на съответната длъжност.


2.  РЕКВИЗИТИ

2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Наименование на предприятието, където работника / служителя ще изпълнява работата по посочената длъжност.

ЕГН и трите имена на работника / служителя.

Дата на постъпване на работа (дата на встъпване в длъжност)

Подписи на двете страни.

2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Всички неописани в т. 2.1


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

Според чл. 63 ал. 4 от КТ, началото на изпълнението на задълженията по трудовия договор започва с постъпването на работника / служителя на работа, което се удостоверява писмено.

Често датата на постъпване се вписва в трудовия договор, което би могло да се сметне за писмено удостоверение за постъпване на работа. Трябва да се има предвид, че в трудовия договор се вписва датата на която работника / служителя трябва да постъпи на работа, но това не удостоверява действителното започване. В чл. 63 ал. 1 от КТ, е изрично записано, че работодателя е длъжен да предостави на работника / служителя преди постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от уведомлението по чл. 62 ал. 3 от КТ, заверено от ТД на НАП. От тази разпоредба е видно, че писменото удостоверяване на постъпването на работа не може да стане с трудовия договор, тъй като същия трябва да бъде предоставен на работника / служителя предварително. Друга разпоредба, чл. 63 ал. 2 от КТ, не разрешава допускането на работника / служителя на работа преди да са му предоставени документите по чл. 63 ал. 1 от КТ.


4.  ПРАВИЛА  ЗА  ОТЧИТАНЕ/СЪХРАНЕНИЕ/АРХИВИРАНЕ

Протокол за постъпване на работа е задължителен документ от досието на работника / служителя.Коментари

-->