Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.5. Длъжностна Характеристика

Публикувано на: 07.01.2011

ДЛЪЖНОСТНА  ХАРАКТЕРИСТИКА


за длъжността:  , код по НКПД  , код по НКИД  

структурно/териториално звено, в което се намира:  


I. ОПИСАНИЕ  НА  ДЛЪЖНОСТТА

• Обобщено описание на работата, която извършва изпълнителят на длъжността:
 

• Трудови задачи и задължение, характеризиращи съдържанието на длъжността:
 


II. ПОДЧИНЕНОСТ,  ВРЪЗКИ  И  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

• На кого е подчинена длъжността:
 

• С кои други длъжности в организацията/предприятието си взаимодейства:
 

• С кои други организации/предприятия (или длъжности в тях) осъществява връзка:
 

• Как се получават и отчитат задачите:
 


III. ОТГОВОРНОСТТИ  НА  ДЛЪЖНОСТТА

• Материални и финансови:
 

• По безопасността на труда:
 

• По опазване здравето и работоспособността на другите:
 

• По опазване на фирмената тайна и поверителната информация:
 

• За резултатите от трудовата дейност:
 


IV. УСЛОВИЯ  НА  ТРУД  И  ПРОИЗВОДСТВЕНА  СРЕДА

• Специфични условия на труд:
 

• Режим на труд и почивка:
 

• Работно и униформено облекло, лични предпазни средства:
 

• Битови придобивки и привилегии:
 


V. СИСТЕМА  ЗА  РАБОТНА  ЗАПЛАТА


VI. ИЗИСКВАНИЯ  ЗА  ДЛЪЖНОСТТА

• Образователна степен; специалност; стаж и опит по специалността; специални умения:
 

• Личностни качества и изисквания към изпълнителя (задължителни и препоръчителни):
 

• Основни нормативни актове, които лицето, заемащо длъжността, трябва да познава:
 

Длъжностната Характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни или структурни промени.


Изготвил (подпис):                                 Утвърдил (подпис):  

Дата:  

Получих екземпляр от Длъжностната Характеристика (подпис на Работника):  1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

С нея се регламентират основните права и задължения на лицето за изпълнение на конкретна длъжност. Другата задача на длъжностната характеристика е да помогне на назначеното лице по-бързо да се адаптира към новото работно място.


2.  РЕКВИЗИТИ

2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Наименование и Код по НКПД на длъжноста, Както и подпис на служителя, че е получил длъжностната си характеристика.

2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Няма


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

Длъжностната характеристика e неразделна част от трудовия договор, съгласно чл.127, ал.1, т.4 от Кодекса на труда. С нея се регламентират основните права и задължения на лицето за изпълнение на конкретна длъжност, както и минималните изисквания на закона и работодателя по отношение на образованието и професионалната квалификация за заеманата длъжност. Запознаването с длъжностната характeристика срещу подпис помага в последствие да не възникнат трудови спорове относно правата и задълженията, професионалната квалификация и други. Много често този факт се подценява и пренебрегва.

По правило няма нормативни изисквания за съдържанието на длъжностната характеристика или задължителен образец. Всеки работодател сам разработва и утвърждава длъжностна характеристика за всяка длъжност. Все пак длъжностната характеристика дава възможност и за по-добър контрол и оценка за работата на лицето. За това всички основни моменти трябва да бъдат формулирани максимално конкретно.


4.  ПРАВИЛА  ЗА  ОТЧИТАНЕ/СЪХРАНЕНИЕ/АРХИВИРАНЕ

Дл. характеристика е неразделна част от трудовия договор и досието на служителя.Коментари

-->