Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.4. Трудов Договор

Публикувано на: 07.01.2011

ТРУДОВ  ДОГОВОР

  / от  


Днес,  . .20  год., в гр./с.  , община  
на основание начл.  , ал.  , т.   във връзка с чл.   от КТ – срочен/безсрочен трудов договор, се сключи настоящия трудов договор между:


РАБОТОДАТЕЛ:  , с БУЛСТАТ  
седалище и адрес:  
представлявано от:   с ЕГН/ЛНЧ  

и

РАБОТНИК:   с ЕГН/ЛНЧ:  
постоянен адрес:  
с образование   и специалност  
с трудов стаж към  . .20  год. в размер на   год.,   мес. и   дни.
в т.ч. по специалността   год.,   мес. и   дни.
(не е) пенсиониран заради   от  . .20  год.


СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

1. Работодателят възлага, а Работника приема да изпълнява при Работодателя:
длъжността  
с код по НКПД   и код по НКИД  
в обект/отдел  
с адрес  

2. Трудовият договор се сключва за срок от   месеца/години/безсрочен, считано от  . .20  год., при   дневна работна седмица и   часов работен ден.

3. Трудовият Договор е със срок за изпитване в размер на   месеца и е в полза на Работодателя.

4. Основното месечно/седмично/дневно/почасово трудово възнаграждение е в размер на   лева, а допълнителното трудово възнаграждение с постоянен характер за:
а) натрупан трудов стаж с професионален опит, в размер на  % за всяка натрупана година.
б)  , в размер на   лева,
като полагащото се трудово възнаграждение се изплаща всяка седмица / всеки месец.

5. Основният платен годишен отпуск за Работника е в размер на   работни дни, като Работникът има право на допълнителен платен годишен отпуск за:
а)  , в размер на   работни дни.
б) , в размер на работни дни.

6. Срокът на предизвестието за прекратяване на Трудовия Договор е в размер на месеца и е еднакъв и за двете страни.

7. Допълнителни условия към Трудовия Договор са:
a) .
б) .

8. За неуредените в Трудовия Договор условия, се прилагат разпоредбите на Кодекса на Труда, нормативните актове по неговото прилагане, колективния трудов договор, правилника за вътрешния ред на организацията, длъжностната характеристика и вътрешните правила за работната заплата.

9. Трудовият Договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.


Работодател (подпис):                           Работник (подпис):


Настоящият Трудов Договор, завереното уведомление от ТД на НАП за регистрация на Трудовия Договор и длъжностната характеристика са връчени на Работника на..20 год.

Работодател (подпис):                           Работник (подпис):


Работникът е постъпил на работа на..20 год.

Работодател (подпис):                           Работник (подпис):


1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Да удостовери документално договорените трудово-правни отношения между работник и работодател.


2.  РЕКВИЗИТИ

2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Трудовия Договор има задължителни реквизити, които са описани в чл 66 ал 1 от КТ:

Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:

1. мястото на работа – Мястото, на което работника / служителя ще извършва поетите с трудовия договор задължения. За място на работа обикновено се смята седалището на фирмата, с която е сключен трудовия договор. В работното място може да бъде включен и отдел, цех, звено или подразделение в организацията на труда, където работника / служителя ще изпълнява трудовите си функции.

2. наименованието на длъжността и характера на работата – трябва да са описани подробно в длъжностната характеристика. В Трудовия Договор задължително трябва да присъства кода и наименованието на длъжността според националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД).

3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение – Двете дати трябва да се разминават с един или повече дни, тъй като има изискване постъпването на работа да бъде предшествано от сключването на трудовия договор. Иначе казано, няма възможност работника да постъпи на работа в деня на склюване на трудов договор. Това е така, тъй като при постъпването на работа, работодателя трябва да предостави на работника копие от заверено уведомление по чл 62 ал 4, както и справката за приетото уведомление издадена от НАП. Получаването на тези документи трябва да бъде удостоверено с подписа на работника.

4. времетраенето на трудовия договор – Според Кодекса на Труда договорите биват срочни и безсрочни. В случай, че договора е срочен, трябва да посочите определен срок.

5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски – Основния и допълнителните отпуски, които се полагат на работника / служителя трябва да се изписват отделно, според вида им, в трудовия договор. Ако на работника се полагат отпуски на различни основания, не се допуска сумирането на дните и показването им като общ сбор в трудовия договор.

6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор – Според вида на трудовия договор минималния срок на предизвестие може да бъде различен:

             - Според чл. 326 ал 2 от КТ - Срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.

             - Според чл. 326 ал 2 от КТ - Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора.

             - Според чл. 334 ал 1 от КТ - Трудовият договор за допълнителен труд (чл. 110, 111 и 114) може да бъде прекратен от работника или служителя или от работодателя и с предизвестие от 15 дни.

ЗАБЕЛЕЖКА – В случай, че в трудовия договор не е изрично посочен срок на предизвестие, то се счита, че е договорен минималния срок по КТ.

7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане – С оглед на това, че различните възнаграждения се дължат на различни основания, задължително условие е всички те да са изписани отделно. За всяко възнаграждение, трябва да се посочи:

1) Основание за плащане;

2) Размер на възнаграждението;

3) Период на който се изплаща

8. продължителността на работния ден или седмица – Според договореното. При пълно работно време и осем часов работен ден обикновено се вписва: При условията на 8 часов работен ден и 40 часа седмично.

Данни за страните:

  1. данни за работодател – Булстат (ЕИК), Наименование, седалище и адрес на управление на предпиятието. Име и ЕГН/ЛНЧ на лицето, което представлява предприятието.
  2. данни за работника / служителя – Трите имена, постоянен адрес, единен граждански номер, номер и дата на издаване на лична карта, вид и степен на притежавано образование.

2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Допълнителни условия към трудовия договор.


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

По правило сключването на трудовия договор предхожда постъпването на работа. По тази причина датата на сключване на трудовия договор трябва да е преди датата на действителното постъпване на работа. Освен това в момента на постъпване на работа, работодателя трябва да връчи на работника / служителя копие от завереното уведомление и справката от НАП за прието-заверено уведомление по чл 62 ал 4 от КТ. Това не може да се случи, ако сключването на договора и постъпването на работа са на една и съща дата.

Данни за страните – При изготвянето на трудов договор се използват лични данни на работника / служителя. Данните за лицето попълнени в трудовия договор се предоставят от работодателя на трети лица (НАП), в момента на регистрирането на сключения трудов договор. Като администратор на лични данни, работодателя трябва да поиска съгласието на работника за опериране с личните му данни и предоставянето им, от страна на работодателя, на трети лица. Тъй като за регистрирането на сключен трудов договор, работодателя предоставя данните на трети лица, е добре същия да се застрахова, като поиска от работника / служителя да подпише декларация за съгласие за опериране с личните му данни, още при сключването на трудовия договор.

Основание на договора – Най-често допусканите грешки при попълване на трудов договор са при определянето на основанието за неговото сключване. Например: чл. 70 от Кодекса на труда не може да бъде самостоятелно основание за сключване на трудов договор. Ако искате да сключите договор със срок за изпитване, чл 70 от КТ трябва да е допълнение към основанието. Например: „чл.67, ал.1, т.1 във връзка с чл.70 от КТ”. Не забравяйте да упоменете срок на изпитване, тъй като при липсата му ще се смята че е договорен минималния размер.

ЗАБЕЛЕЖКА: За повече информация се допитайте до Глава Пета от Кодекса на Труда – Възникване и Изменение на Трудовото Правоотношение.

Трудов стаж по специалност – От натрупания трудов стаж по специалноста се определя и процента доплащане за трудов стаж и професионален опит. Зачитането на стажа става на основание чл.12 ал.4 т.1 от Наредбата за Структурата и Организацията на Работната Заплата – „1. трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия.”. Зачитането на този стаж е строго субективно и е оставено на преценката на работодателя, колко и какъв стаж да зачете при определяне процента на допълнителното възнаграждение за натрупан трудов стаж и професионален опит.


4.  ПРАВИЛА  ЗА  ОТЧИТАНЕ/СЪХРАНЕНИЕ/АРХИВИРАНЕ

Копие от трудовия договор се съхранява в личното досие на служителите.


Още информация по темата - Трудов договор - бланка-образец, предназначение и реквизитиКоментари

-->