Малинка Костова Малинка Костова Специалист ТРЗ и ЛС

Коефициент по чл.18, ал.2 НСОРЗЗдравейте,
Коефициентът по чл.18, ал.2 НСОРЗ - прилага ли се при изчисляване на обезщетение за неползван отпуск?Отговори

 • Здравейте,


  Съгласно Разяснение на МТСП от 15.06.2012 г. във връзка с чл.224 ал.1 от КТ :
  Чл. 224, ал. 1 от КТ е основание за плащане на обезщетение, а чл. 177 е основание за плащане на възнаграждение. Двете плащания имат различен характер. Поради тази причина чл. 18, ал. 2 от НСОРЗ не би могъл да се приложи при изчисляване на обезщетението по чл. 224, ал. 1 от КТ.


  Поздрави,
  Адриян Велчев
 • чл.224(2) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Обезщетението по предходната алинея се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение.
  От цитирания чл.224, ал.2 от КТ по недвусмислен начин се разбира, че чл.177 се прилага и при изчисляване на обезщетение за неползван отпуск по чл.224, ал.1 КТ.
  Моля, Ви, оборете ме, ако не съм права.
 • Здравейте,

  Прилагал цялото разяснение на МТСП с постъпилия въпрос и съответно с дадения отговор на компетентните органи.
  РАЗЯСНЕНИЕ НА МТСП ОТ 15.06.2012 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 224, АЛ. 1 ОТ КТ

  МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

  Въпрос:
  При изчисляване на обезщетение по чл. 224, ал. 1 от КТ, следва ли среднодневното брутно трудово възнаграждение по чл. 177 КТ да се коригира с коефициента, получен от отношението на броя на работните дни на месеца, приет за база, и броя на работните дни на съответния месец, в който се начислява обезщетението?

  Отговор:

  Съгласно чл. 224, ал. 2 от КТ обезщетението за неизползван платен годишен отпуск се изчислява по реда на чл. 177 към деня на прекратяването на трудовото правоотношение. Тази законова разпоредба препраща към чл. 177 от КТ, а прилагането на чл. 177 от КТ е свързано с разпоредби на Наредбата за структурата и организация та работната заплата (НСОРЗ). Това не означава обаче, че разпоредбите на НСОРЗ, свързани с определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск, са автоматично приложими при изчисляване на обезщетението по чл. 224, ал. 1 от КТ.
  Чл. 224, ал. 1 от КТ е основание за плащане на обезщетение, а чл. 177 е основание за плащане на възнаграждение. Двете плащания имат различен характер. Поради тази причина чл. 18, ал. 2 от НСОРЗ не би могъл да се приложи при изчисляване на обезщетението по чл. 224, ал. 1 от КТ, тъй като установеният с него принцип на коригиране с коефициент цели да се коригира разликата, която би се получила в брутното трудово възнаграждение, изплатено през месец, когато не се ползва отпуск и това, което се получава през месец, в който ще се ползва платения годишен отпуск, тъй като е възможно двата месеца да имат различен брой работни дни (ако не се извърши такова коригиране, това все едно би означавало да се допусне работникът или служителят да получава различни по размер заплати в месеци с различен брой работни дни). Сумата, която се изплаща на основание чл. 224, ал. 1 от КТ, е обезщетение, което се изплаща еднократно, а размерът му зависи от броя на работните дни неизползван платен годишен отпуск, а не от броя на работните дни в месеца, в който е прекратено трудовото правоотношение.


  Поздрави,
  Адриян Велчев
 • Много излишни думи са изпизани по повод на този казус от МТСП!
  Това с неприложимостта на чл.177 към чл.224, ал.1 е противоречие на чл. 224, ал.2 и не ме убеди.
  Беше достатъчно да ми цитирате:
  "Сумата, която се изплаща на основание чл. 224, ал. 1 от КТ, е обезщетение, което се изплаща еднократно, а размерът му зависи от броя на работните дни неизползван платен годишен отпуск, а не от броя на работните дни в месеца, в който е прекратено трудовото правоотношение"
  Вече ме убедихте. Благодаря
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->