Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.3. Декларация за Запознатост

Публикувано на: 07.01.2011

ДЕКЛАРАЦИЯ

от   с ЕГН/ЛНЧ  

(трите имена по документ за самоличност)

на длъжност  

от отдел/цех  

при работодател  


            ДЕКЛАРИРАМ,  че съм запознат/а със:

1. Длъжностната характеристика за заеманата от мен длъжност и декларирам съгласието си с нейното съдържание;

2. Правилника за вътрешен трудов ред на предприятието и със задължението ми да го спазвам стриктно;

3. Правилата за безопасност на труда в предприятието и със задължението ми да ги спазвам стриктно;

4. Заповедта на работодателя, която посочва фактите и сведенията, които представляват фирмена и търговска тайна на предприятието. Информиран/а съм за задължението ми да не разпространявам по никакъв начин пред трети лица тези факти и сведения.

            Уведомен/а съм, че при неспазване на задълженията ми, визирани в посочените документи, ще ми се търси дисциплинарна и/или имуществена отговорност.


Дата:  

Подпис:  


1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Има за цел да удостовери, че лицето е запознато с декларираните обстоятелства.


2.  РЕКВИЗИТИ

2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Наименование на предприятието, Отдел/Цех, Трите имена на лицето, ЕГН, Длъжност, Дата, Декларирани условия

2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Няма


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

По правило това е задължителен документ от досието на служителя. Трябва да се има предвид, че в досието на служителя трябва задължително да присъстват копия на докумените, с които същия е декларирал, че е запознат. Често такъв документ присъства в досието но няма подпис на служителя, това автоматично прави документа невалиден.


4.  ПРАВИЛА ЗА ОТЧИТАНЕ/СЪХРАНЕНИЕ/АРХИВИРАНЕ

Задължително присъства в досието на служителя.Коментари

-->