Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.2. Декларация за Постъпване за Първи Път

Публикувано на: 07.01.2011

ДЕКЛАРАЦИЯ


от   с ЕГН/ЛНЧ  

(трите имена по документ за самоличност)

на длъжност  


ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

            1. Постъпвам за първи път на работа по трудов договор;

            2. Не ми е издавана и не притежавам трудова книжка.


Дата:  

Подпис:  


1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Има за цел, работодателя да получи информация за това, дали лицето има издадена трудова книжка или не, както и дали има нужните 8 месеца трудов стаж, за придобиване право за ползването на платен отпуск.


2.  РЕКВИЗИТИ

2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Трите имена на лицето, ЕГН, Длъжност, Дата, Декларирани условия

2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

няма


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

По правило тази декларация се попълва само от лицата, които постъпват за първи път на работа и не им е издавана трудова книжка. Работодателя има задължението да издаде трудова книжка на лицето, както и да поддържа дневник на издадените трудови книжки. Често такъв документ се изисква от инспекторите от ГИТ, като удостоверение за правото на работодателя да издаде нова трудова книжка на служителя. Работодателя няма право да издава трудова книжка по свое усмотрение. Често такъв документ присъства в досието но е без подписа на служителя, това автоматично прави документа невалиден.


4.  ПРАВИЛА  ЗА  ОТЧИТАНЕ/СЪХРАНЕНИЕ/АРХИВИРАНЕ

Декларацията е част от досието на служителя и е предпоставка за издаването на трудова книжка.Коментари

-->