Маринова Маринова Счетоводител

Погрешно осчетоводена анулирана фактура от предходен месецЗдравейте,
през месец Май имам издадена фактура за продажба на продукция, която непосредствено е анулирана и на нейно място е издадена нова със същата дата т.е. анулираната фактура не е отразена в дневник покупки от клиента и двата екземпляра са при мен. По погрешка обаче при нас в дневника за продажби е отразена анулираната фактура като редовна, а издадената на нейно място фактура (която е при клиента и е отразена в неговия дневник покупки) не е отразена при нас в дневника за продажби. Фактурата е платена в брой. Как трябва да се отрази всичко това в дневника за м.Август?Отговори

 • Здравейте,

  Чл. 116, ал. 4 от ЗДДС гласи, че когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя протокол.

  В Чл. 81. (4) от ППЗДДС е посочено следното: Протокол по чл. 116, ал. 4 от закона може да не се издава, когато датата на издаване на анулирания документ съвпада с датата на издаване на новия документ.

  Тоест, когато датата на издаване на анулирания документ съвпада с датата на издаване на новия документ, не е задължително издаването на протокол, но и не е противопоказно на закона за ДДС и ППЗДДС.

  Съветът ми към Вас е да съставите протокол за погрешно отразената фактура.

  Относно отразяването на правилната фактура можете да направите справка с чл. 126 от ЗДДС:

  Корекции на грешки при декларирането

  Чл. 126. (1) Допуснати грешки в подадени декларации по чл. 125, ал. 1 и 2 вследствие на неотразени или неправилно отразени документи в отчетните регистри по чл. 124 се коригират по реда на ал. 2 и 3.

  (2) Грешките, установени до изтичането на срока за подаване на справка-декларацията, се поправят, като лицето извърши необходимите корекции и подаде отново декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 и отчетните регистри по чл. 124.

  (3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:

  1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;

  2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.


  Поздрави,

  Камелия Стойнева
 • Много Ви благодаря за отговора.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->