Георги Димитров Георги Димитров Kreston BulMar Управляващ съдружник обработка на заплати

3.1. Молба за Назначаване

Публикувано на: 06.01.2011

До

Управителя / Изпълнителния Директор

на  

(наименование на предприятието)


МОЛБА

от   с ЕГН/ЛНЧ  

(трите имена по документ за самоличност)

постоянен адрес  

телефон за контакт  , e-mail  


Уважаеми/а г-н/г-жо  ,

Моля, да бъда назначен/а на работа във Вашето предприятие на длъжност  .

(в случай че лицето не кандидатства по конкретна обява, а просто желае да представи кандидатурата си на вниманието на работодателя, се изписва подходяща длъжност, съобразно образованието, квалификацията и опита на лицето)


Прилагам следните документи:

• Автобиография;

• Мотивационно писмо;

• Препоръки;

• Копие от диплом за завършено образование / документ за придобита квалификация;

• Друго:  


Дата:  

Подпис:  


1.  ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Има за цел да заяви желанието на лицето да започне работа във фирмата / предприятието.

Молбата за назначаване не е задължителен документ за целите на личен състав.


2.  РЕКВИЗИТИ

Молбата за назначаване на работа се попълва в свободен текст, като трябва задължително да съдържа определена информация.

2.1.  ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Трите имена на лицето, ЕГН, Постоянен адрес, Наименование на предприятието в което желае да започне работа, Желаната длъжност, Дата на депозиране

2.2.  НЕЗАДЪЛЖИТЕЛНИ

Приложения: Автобиография, Мотивационно писмо и др.

Данни за контакт с лицето.


3.  ПРЕДВАРИТЕЛЕН  ПРЕГЛЕД – правила, изключения, чести грешки/проблеми и техните решения

По правило молбата за назначаване на работа не е задължителен документ за поддържане на досие на служител. Работодателя не носи отговорност за грешно попълнена молба, тъй като лицето я попълва собственоръчно и я депозира в отдел личен състав на предприятието.

Често се случва инспектори от ГИТ да изискват молби за назначаване, при проверка на документацията. Трябва да се знае, че това не е задължителен документ за поддържане на досие на служител и няма нормативно основание за такова изискване.


4.  ПРАВИЛА  ЗА  ОТЧИТАНЕ/СЪХРАНЕНИЕ/АРХИВИРАНЕ

При наличие на молба за назначаване е добре същата да бъде приложена към досието на служителя.

Няма определени правила за отчитане на този документ.Коментари

-->