violina karatan4eva violina karatan4eva Потребител

ИнтрастатЗдравейте,
искам да попитам дали услугите се качват в интрастат. Изпращам за преработка прежда, като тя е с митническа декларация и не я качвам. Изпращам преждата за преработка и издавам стокова разписка. Трябва ли стоковата разписка да се качи в интрастат? За изваршената услуга получавам фактура. Трябва ли и тя да се качи в интрастат?Отговори

  • Системата "Интрастат“ се при­лага за събирането на данни за вътрешнооб­щностни изпращания от или пристигания на територията на Република България на стоки на Европейския съюз. Т.е. системата "Интрастат" се прилага само по отношение на стоки.

    Задължени лица за подаване на декла­рации по системата „Интрастат“ – Интрастат оператори, са лицата, регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които осъществяват вътрешнообщностна търговия със стоки в годишни обеми, изразени в стойност, над праговете за деклариране определени със заповед на предсе­дателя на Националния статистически институт, която се обнародва в „Държавен вестник“ до 31 октомври на текущата година.

    Анелия Петрова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->