янко янков янко янков Потребител

Задължение за обявяване на свободни работни местаЗдравейте,
Задължени ли са работодателите да обявяват свободните работни места (включително в армията) в бюрата по труда? Има ли текст в КТ, който да ги задължава?Отговори

 • Здравейте,
  Съгласно чл. 22, ал. 2, т. 1 от Закона за насърчаване на заетостта работодателите могат да обявяват в поделенията на Агенцията по заетостта свободните работни места но не са задължени.
  Задължение за обявяване на свободни работни места има само за позициите които работодателя е определил за места за хора с трайно увреждане.
  Прилагам извадки от различните закони в които по- подробно се указва това изискване.
  Кодекс на труда
  Работни места за трудоустрояване
  Чл. 315. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г.) Работодателят с повече от 50 работници и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10 процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) При определянето на общия брой на работниците и служителите по ал. 1 не се вземат предвид морските лица, работещи в предприятието.
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2010 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Частта от общия брой на работниците и служителите по ал. 1 по икономически дейности се определя от министъра на труда и социалната политика и от министъра на здравеопазването.

  ПРАВИЛНИК
  за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания
  Чл. 21.
  (Изм. -ДВ, бр. 54 от 2006 г.) (1) Работодателитеса длъжни ежегодно до 14
  февруари в териториалните поделения на Агенцията по заетостта писмено:
  1. да обявят броя на определените работни места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания;
  2. да обявят броя на заетите работни места по т. 1от лица с трайни увреждания;
  3. да заявят броя на работните места по т. 1 чрез заявка за свободни работни места.
  (4) Работодателите са длъжни да уведомят териториалните поделения на Агенцията по заетостта, на чиято територия извършват дейност, при промя
  на на обстоятелствата по ал. 1.

  НАРЕДБА No 8
  от 22.06.1987 г.
  за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с
  намалена трудоспособност
  (Издадена от председателя на Комитета по труда и социалното дело, министъра на
  народното здраве и председателя на ЦС на БПС)
  (Обн., ДВ, бр. 52 от 07.07.1987 г.; изм., бр. 44 от 25.05.1993 г.)
  Чл. 1. (Изм., ДВ, бр. 44 от 1993 г.) Работодател с повече от 50 работници и
  служители е длъжен всяка година да определя работни места, подходящи за
  трудоустрояване на лица с намалена трудос
  пособност, в процент от общия брой
  на работниците и служителите в зависимост от отрасъла на народното
  стопанство. Този процент не може да бъде по-малък от:
  1. промишленост:
  а) производство на ел. енергия и топлоенергия-5%;
  б) каменовъглена промишленост-4%;
  в) нефтена промишленост-5%;
  г) черна металургия-4%;
  д) цветна металургия (вкл. добив на руди)-3%;
  е) машиностроителна и металообработваща промишленост-6%;
  ж) електротехническа и електронна промишленост-8%;
  з) химична и каучукова промишленост-4%;
  и) промишленост за строителни материали-5%;
  к) дърводобивна и дървообработваща промишленост-6%;
  л) целулозно-хартиена промишленост-6%;
  м) стъкларска и порцеланово-фаянсова промишленост-6%;
  н) текстилна и трикотажна промишленост-6%;
  о) шивашка промишленост-8%;
  п) кожарска, кожухарска и обувна промишленост-6%;
  р) полиграфична промишленост-5%;
  с) хранително-вкусова промишленост-9%;
  т) други отрасли на промишлеността-9%;
  2. строителство-6%;
  3. селско стопанство-7%;
  4. горско стопанство-8%;
  5. транспорт-7%;
  6. съобщения-8%;
  7. вътрешна търговия (търговия, МТС и изкупуване)-10%;
  8. други отрасли на материалното производство-10%;
  9. жилищно-комунално стопанство-10%;
  10. образование-5%;
  11. култура и изкуство-10%;
  12. здравеопазван-7%.
  Чл. 2. (Отм., ДВ, бр. 44 от 1993 г.).
  Заключителни разпоредби
  § 1. Тази наредба се издава на основание
  чл. 315, ал. 2 от Кодекса на труда.
  § 2. (Изм., ДВ, бр. 44 от 1993 г.) Указания по прилагането на наредбата дават
  Министерството на труда и социалните грижи и Министерството на
  здравеопазването.

  Задължение на работодателя е обче, да обяви свободните работни места и условията при които се обявават на видно място в предприятието.

  Поздрави и успешен ден!
 • Здравейте,
  По темата за обявяване на работни места за трудоустроени лица, ме интересува на каква база следва да се определи числеността на персонала от 50 работници и служители (чл.315 ал.1 от КТ) - на годишна база, като средно списъчен брой за календарната година или като списъчен, към определен момент, в който персонала наброява 50 или повече човека или към 31.12. на календарната година?

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->