" ЧАЙКА " ООД " ЧАЙКА " ООД

Преиздаване на фактураИмаме издадена фактура за продажба, без начислен ДДС, тъй като фирмата не е регистрирана по ДДС. В последствие се оказа, че е задължително да е регистрирана, направена е проверка от НАП и сме задължени да анулираме тази фактура и да издам нова с начислен ДДС.
Какъв е начинът за тази процедура, трябва ли да се напише някакъв протокол?Отговори

 • Здравейте,

  В чл. 116 от ЗДДС са описани обстоятелствата относно коригирането на фактурите и известията.

  Законът гласи:
  чл. 116. (1) Поправки и добавки във фактурите и известията към тях не се разрешават. Погрешно съставени или поправени документи се анулират и се издават нови.
  (2) За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които не е начислен данък, въпреки че е следвало да бъде начислен.
  (3) За погрешно съставени документи се смятат и издадените фактури и известия към тях, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен.
  (4) Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол - за всяка от страните, който съдържа:
  1. основанието за анулирането;
  2. номера и датата на документа, който се анулира;
  3. номера и датата на издадения нов документ;
  4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
  (5) Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.

  ППЗДДС дава пояснение относно издаването на протокол при анулиране на фактура:
  Чл. 81. (4) Протокол по чл. 116, ал. 4 от закона може да не се издава, когато датата на издаване на анулирания документ съвпада с датата на издаване на новия документ.

  Следователно трябва да съберете всички екземпляри на грешно издадената фактура и да ги съхранявате при Вас.

  Протокол за анулиране се издава, когато погрешно съставената фактура, която ще се анулира е отразена в дневниците за продажби / покупките на доставчика / получателя. Протокола се издава в два екземпляра, като той трябва да бъде подписан от двете страни и единия отива при получателя. Необходимо е да се издаде протокол ако анулирането на фактурата става в отчетен период следващ този, в който е отразена грешната фактура в дневниците.

  В случая за Вас не е необходим протокол, т.к. Вашата фирма не е била регистрирана по ДДС при съставяне на фактурата и съответно не е отразена в дневника за продажби. Ако фирмата – получател на доставката е регистрирана по ДДС и фактурата е била отразена в дневника им за покупки, трябва да се състави протокол за анулиране на фактурата за нуждите на тяхното счетоводство.

  Поздрави,

  Камелия Стойнева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->