Anna Zhivkova Anna Zhivkova Потребител

ДДС при продажба на недвижим имотЗдравейте,
Българско дружество е придобило земя със стара сграда през 2005 г. Предстои продажбата на имота на друго юридическо лице. Трябва ли да се начисли ДДС при продажбата?Отговори

 • Здравейте,
  Според Закона за ДДС това е освободена доставка, но вие като доставчик можете да изберете тя да бъде облагаема.
  за справка - чл. 45, ал. 3 и ал. 7
  Ако изберете да третирате продажбата като освободена доставка трябва да извършите корекция ако сте ползвали данъчен кредит по реда на чл. 79, ал. 1 и ал. 6 от ЗДДС.
  Поздрави,
  Венцислав Колев
 • Здравейте,

  Прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, е осовбодена доставка , както и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови.

  При стари сгради , тоест сградите , за които са минали повече от 60 месеца от датата на разрешението им за ползване, доставчикът може да избере тя да бъде облагаема или да се възползва от правото си да бъде освободена доставка.

  В случай, че, ако при покупката на земята и сградата през 2005 г. , дружеството е използвало правото си на приспадане на данъчен кредит и сега при продажбата ги използва за извършване на освободена доставка обаче, съгласно чл.79, ал.(1) от ЗДДС, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит при покупката.

  За справка чл.45 , ал.1, 3 и 7 и чл. 79 от ЗДДС

  Поздрави,

  Денислава Стойкова

 • Много благодаря:)
 • Здравейте,
  За пълнота към дадените по-горе отговори от колегите следва да се има предвид, че правото на избор по чл. 45, ал. 7 от ЗДДС дали доставката да е облагаема не може да се ползва по отношение на поземления имот, ако същият е урегулиран, освен ако не представлява прилежащ терен по смисъла на § 1, т. 6 от ЗДДС. Съгласно легалната дефиниция на понятието "прилежащ терен" това е сумата от застроената площ по смисъла на Закона за устройство на територията и площта около застроената площ, определена на база отстояние 3 м от външните очертания на всяка от ограждащите стени на първия надземен етаж или на полуподземния етаж на сградата, в рамките на урегулирания поземлен имот.
  За справка - чл. 45, ал. 5 от ЗДДС.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • При продажба на стари сгради трябва да се има впредвид и това,че дори и при покупката да не е ползуван пълен ДК,а е ползуван след това ДК по фактури с ДДС за проектна документация,за подмяна на покрив,на дограма,вече при продажбата възниква въпросът за последващите разходи как трябва да се прави корекцията на ДК.Дали по чл. 79 -и по този чл. дали да се третират като стоки и услуги или като недвижим имот,защото на практика напр. дограма може и да се демонтира.Или изобщо да се прави корекция по чл. 79 от ЗДДС,ако са минали повече от 5 години от упражненото право на ДК и вече в такъв случай да е приложим чл. 80,ал. 1,т. 3 от ЗДДС.Или да се направи внимателен анализ кое от направеното е движима вещ и кое е неделима част от сградата.Бих благодарен,ако някой се включи.
 • Бих искал да попитам и следното.Ако с решение на управлявашия орган неамортизирана стара сграда/ така е и закупена и не е използувана/ се прекласифицира на актив,държан за продажба,т.е. той вече става стока.При продажба след 5 години ползуван ДК,за какъв вид корекция говорим-на сграда или на стока?Приложим ли е тук чл. 80,ал.1,т.3 от ЗДДС?
  Поздрави!
 • Здравейте, при продажба на недвижим имот(УПИ и сграда), който е придобит от публична продан с постановление за възлагане, като в постановлението е описана цена на придобиване, като данъчна основа и ДДС. След това имота се прехвърля чрез апорт в дружеството, което сега предстои да продаде имота на трето лице. Апорта е непарична вноска, т.е. ДДС при придобиването не е ползвано. Въпросът ми е сега сделката облагаема ли е?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->