Задай въпрос тук

Договор за Управление - Пенсиониране

Публикувано на: 03.01.2011

Писмо № 94х-625-1 от 15.09.2009 г.


ОТНОСНО: Какво е необходимо да направя, за да мога да се пенсионирам за осигурителен стаж и възраст, като имате предвид, че съм управител на търговско дружество по силата на договор за управление и контрол?


                За да реализирате правото си на пенсия, следва задължително да се съобразите с изискването, което поставя чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), изразяващо се в това, че пенсиите за осигурителен стаж и възраст се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата.


                Член 4 КСО изчерпателно изброява лицата, които подлежат на задължително обществено осигуряване. Изпълнителите по договори за управление и контрол на търговски дружества също подлежат на осигуряване за всички социални рискове. По принцип задължението за осигуряване възниква от деня, в който лицата започват да упражняват дейност, подлежаща на задължително обществено осигуряване, до прекратяването й.

                Предвид гореизложеното, за да са изпълнени законовите изисквания за отпускане на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст във вашия случай, е необходимо осигуряването ви към фондовете на държавното обществено осигуряване да е прекратено към момента на подаване на заявлението за отпускане на пенсия.

                Но при лицата, които упражняват дейност като управители на търговски дружества по силата на договор за контрол и управление, се наблюдава една особеност. Според разпоредбите на Търговския закон решенията за избор и освобождаване на управител на ООД и АД, респективно ЕООД и ЕАД, пораждат действие след вписването им в търговския регистър. Едва тогава лицето престава да притежава качеството „управител'. За целите на общественото осигуряване обаче това обстоятелство е неотносимо. Важен в случая е моментът на прекратяване на осигуряването, който е различен от момента, в който лицето загубва качеството си на управител.

                Предвид гореизложеното, за дата на прекратяване на осигуряването може да се приеме датата, посочена в решението на съвета на директорите на АД, с което се прекратяват правомощията на лицето за управител. Въз основа на това решение договорните правоотношения се прекратяват и възнаграждение не следва да бъде изплащано занапред. В периода между датата на решението на съвета на директорите и датата на вписване на решението за прекратяване правомощията на управителя в търговския регистър лицето не следва да полага труд.

Към документите за отпускане на пенсия е необходимо да приложите заверено копие на решение на съвета на директорите за прекратяване на правомощията ви като управител, декларация за неупражняване на дейност и решение за обстоятелството, че дружеството ще се управлява от друго лице - например решение на съвета на директорите за това обстоятелство на дружеството или договор с друг управител (прокурист).

                За отпускане на личната ви пенсия за осигурителен стаж и възраст е необходимо да има поне един ден прекратяване на осигуряването. След този период отново имате възможност да упражнявате дейност като управител на търговското дружество.Коментари

Свързани документи с КСО

-->