Столична община Столична община

Чл.45 ал.7 от ЗДДСКаква е презумцията да може да се прилага по желание чл.45 алинея 7 от ЗДДС по отношение на алинеи 1,3 и 4 от чл.45 на ЗДДС?

Искаме да продадем земя, която е извън регулация. С какво трябва да се съобразим, ако изберем да приложим чл.45 ал.7?Отговори

 • Здравейте,
  За да упражните правото на избор по чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, трябва да са налице няколко условия:
  1. Продавачът да е регистрирано по ЗДДС лице.
  Не е налице доставка, респ. основание за прилагане на разпоредбата, ако продавачът не е регистрирано по ЗДДС лице.
  Съгласно чл. 3, ал. 5 от ЗДДС местните органи (вкл. и Столична община) не са данъчно задължени лица по ЗДДС за всички извършвани от тях дейности или доставки и качеството им на орган на местна власт, с изключение на изрично посочените случаи, като продажбата на недвижими имоти не е сред тях.
  Затова ако продавач по сделката е Столична община, чл. 45, ал. 7 ЗДДС е неприложим.
  2. Да са налице предпоставките по ал. 1, 3 или 4 на чл. 45 от ЗДДС, като в конкретния случай Вас Ви касае единствено ал. 1, тъй като ал. 3 се отнася за сгради, а ал. 4 - за наемни отношения.
  Тъй като продаваният имот е неурегулиран поземлен имот, т.е. не е УПИ, не е налице изключението по чл. 45, ал. 5, т. 1 и в случая може да се упражни правото на избор по ал. 7, стига продавачът да е регистриран по ЗДДС.
  3. Съгласно Указание изх. №91-00-261/04.09.2007г. на Изпълнителния директор на Националната агенция за приходите правото на избор по чл. 45, ал. 7 от ЗДДС може да се упражни чрез посочване на размера на данъка във фактурата за продажбата или чрез посочване в основанието на фактурата доставката да бъде облагаема.
  Съгласно становище на НАП по запитвания с вх. № 96-00-781/ 28.11.2012г. и вх.№20-21-280/ 05.12.2012г. следва да се приеме, че лицето е упражнило правото си на избор доставката да бъде облагаема и когато лицето не е посочило във фактурата основанието за неначисляване на данък, съгласно изискването на чл. 114, ал. 1, т. 12 от ЗДДС. В този случай се приема, че данъкът е включен в цената /чл. 67, ал. 2 от ЗДДС/.
  Затова следва изрично да посочите в основанието на фактурата, че сте упражнили правото си на избор по чл. 45, ал. 7 от ЗДДС.
  Обикновено правото на избор се упражнява от продавачите, когато искат да ползват данъчен кредит.
  Поздрави,
  Йордан Костов
 • Благодаря за отговора. Ние сме регистрирани по ЗДДС и с изключение на случаите на сметки по регулация (тук сме в качеството на местен орган на властта), ние сме равноправен субект при сделки с имоти.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->