екатерина спасова екатерина спасова Икономика прес безработна

Осигуряване за пенсия на безработенАз съм безработна, но някога работих във ВиК. От там са ми внасяли вноски за пенсия в пенсионен фонд ''Родина''.

Може ли тези пари да бъдат прехвърлени в доброволен пенсионен фон и въобще имам ли право като безработна да внасям вноски за пенсия в доброволен пенсионен фонд?

От този фонд ми казаха че може, но от всичко, което изчетох и от мненията на други хора, неспециалисти, разбрах че може би това е невъзможно. Какво е Вашето мнение?

Искам да намеря начин да се осигуря, въпреки че съм безработна.
Благодаря Ви!Отговори

 • Здравейте,
  Вашият въпрос е уреден в чл 230 ал 3 т 1 и чл. 236 на КСО
  чл.230 ал 3 Вноски по ал. 1 във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване могат да правят:
  т.1. физически лица - за своя сметка;

  Ограничения на правата на осигурените лица
  Чл. 236. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В осигурителния договор за осигуряване във фонд за допълнително доброволно осигуряване може да се ограничи правото на осигуреното лице:
  1. да изтегли или да прехвърли внесените в негова полза за сметка на друг осигурител средства за допълнително доброволно пенсионно осигуряване;
  2. да прехвърли внесените в негова полза за сметка на работодател или лица по чл. 230, ал. 3, т. 3 средства за доброволно пенсионно осигуряване.
  (2) Ограниченията по ал. 1, т. 2 не се прилагат, когато:
  1. осигурителният договор е прекратен;
  2. трудовото правоотношение, служебното правоотношение или договорът за управление или контрол са прекратени.
  (3) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В случаите на осигуряване по професионална схема ограниченията на правата на осигурените лица и тяхното отпадане се уреждат изцяло в колективния трудов договор, съответно в колективното споразумение за професионалната схема.
  Вие можете да внасяте за собствена сметка ДДПО но вноските които вашия работодател е направил в пенсионен фонд Родина най- вероятно са по допълнителния задължителен пенсионен фонд който не може да бъде прехвърлен в ДДПО . Ако вноските да за ДДПО то тогава няма проблем да се прехвърлят в друг фонд по същата партида и предназначение.

  Поздрави и успешен ден!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->