Ваня Пейчева Ваня Пейчева счетоводител

Размер на годишен платен отпуск след майчинствоПрез 2013 и 2014 г. лицето е ползвало последователно отпуск по чл.163 от КТ /до 410 ден/, и 164 от КТ /за отглеждане на дете до две год./, който изтича на 2.08.2014.Лицето има желание след тази дата да ползва годишният си платен отпуск за 2013 и 2014 г.

Как ще се изчисли размера на полагаемия платения отпуск за 2013 и 2014г.при следните обстоятелства?

1. В трудовият договор е записано платен годишен отпуск 37 дни, без да е цитирано каква част е основен и каква допълнителен за работа в специфични условия на труд.

2. Съгласно колективни трудов договор, отпуска се образува по следния начин - 22 р. дни основен и 15 дни допълнителен за работа в специфични условия на труд.Отговори

 • Здравейте. Чл.177 от КТ указва как става изчисляването на възнаграждението за платен годишен отпуск:
  Чл. 177. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) За времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото при същия работодател среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползуването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
  (2) (Нова - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) Когато няма месец, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни при същия работодател, възнаграждението по ал. 1 се определя от уговорените в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер.
  Мисля, че ал.2 е доста конкретна по въпроса.

  kazimirc4
 • Здравейте ,горепосочения отговор не се отнася до зададения въпрос
 • Здравейте. Една консултация на МТСП от:14-03-2012
  Допълнителният платен годишен отпуск за работа при специфични условия на труд е уреден в чл. 156, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда /КТ/, съгласно който работникът или служителят има право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки - не по-малко от 5 работни дни при наличие на 8 месеца трудов стаж. Съгласно чл. 156, ал. 2 КТ видовите работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, се определят с наредба на Министерския съвет. Това е Наредбата за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск, в която в чл. 2 са изброени видовите работи, за които възниква правото на този вид отпуск. В чл. 4, ал. 1-5 от Наредбата е предвидено, че право на допълнителен платен годишен отпуск имат работници и служители, които извършват определените в чл. 2 от Наредбата работи не по-малко от половината от установената с КТ нормална продължителност на работното време, с изключение на работниците и служителите, които извършват работи в среда на йонизиращи лъчения. Следователно не е достатъчно работникът или служителят да работи при условията, установени в чл. 2 от Наредбата, но и да отговаря на изискването да работи не по-малко от половината от максимално установената с КТ продължителност на работното време. Ако работникът или служителят не отговаря на тези изисквания, няма право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал.1, т. 1 КТ. Размерът на този отпуск не може да бъде по-малко от 5 работни дни, при условие че работникът или служителят е работил при специфични условия на труд в рамките на една календарна година. Когато е работил по-малко от този срок размерът на допълнителния платен годишен отпуск се определя пропорционално на отработеното време. Работниците и служителите, които имат право на допълнителния платен годишен отпуск по наредбата, се определят с писмена заповед на работодателя след предварителни консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ, със службата по трудова медицина и с комитета/групата по условия на труд и в съответствие с оценката на риска. По-големи размери на допълнителния платен годишен отпуск могат да бъдат договаряни в колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение. Предвид на цитираните законови разпоредби, за времето през което служителката е била в отпуск по майчинство, няма право на допълнителен платен годишен отпуск за работа при специфични условия, защото по време на отпуска не е полагала труд при съответните неблагоприятни условия. КС

  kazimirc4
 • Здравейте.
  До г-жа/г-ца/ Ваня Пейчева.
  Доброто възпитания обикновено предполага едно "Злагодаря", не мислите ли ?!

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->