Ивелина Шопова Ивелина Шопова Потребител

Отпуск за писане на дипломна работаЗдравейте

Има ли право държавен служител на платен отпуск за писане на дипломна работа и кандидатстване в по-горна образователна степен? Фокуса на вниманието ми е чл.66 ЗДСЛ и чл.169-171 от КТ.Отговори

 • Здравейте.
  Моля за информация - Вие завършвате задочно висше образование ?

  kazimirc4
 • Здравейте отново
  става въпрос за редовна форма на обучение.И за втората част на въпроса конкретизирам 12 дни за кандидатстване и явяване на изпит за досторска степен.
  Поздрави
 • Здравейте.
  Съгласно Раздел Платен отпуск за обучение - Чл. 169. от КТ.(Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Работник или служител, който учи в средно или висше училище без откъсване от производството със съгласието на работодателя, има право на платен отпуск в размер 25 работни дни за всяка учебна година.
  .....
  (3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Учащите се по ал. 1 имат право еднократно и на платен отпуск от 30 работни дни за подготовка и явяване на зрелостен или държавен изпит, включително и за подготовка и защита на дипломна работа, дипломен проект или дисертация.

  kazimirc4
 • Здравейте,

  Както е видно от разпоредбите на Закона за държавния служител, които сте цитирали, по отношение на отпуска за обучение са приложими нормите на Кодекса на труда. В него е записано, че за да има служителят право на допълнителен платен отпуск за обучение и явяване на държавен изпит или подготовка и защита на дипломна работа, трябва да са изпълнени едновременно две условия:

  - да учи в средно или висше училище без откъсване от производството и
  - да има съгласието на работодателя за това.

  Под обучение без откъсване от производството се имат предвид задочна, вечерна и дистанционна форма на обучение.

  Ако не е изпълнено условието за формата на обучение, то служителят няма право на допълнителен отпуск. Ако не е налице съгласието на работодателя за обучението, служителят има право на неплатен отпуск за подготовка и защита на дипломната работа в размер до 15 дни.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 169 и чл. 171, ал. 2 от Кодекса на труда, както и в Разяснение на Министерството на труда и социалната политика от 10 май 2014 г. във връзка с чл. 169 от КТ.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • Благодаря много за изчерпателния отговор.
 • Ако е изпълнено условието за задочна форма на обучение със съгласието на работодателя зачисленият служител в задочна докторантура на какъв отпуск има право - освен 25 дни по ал 1 на 30 дншии по ал3 или на 6 месеца по ал 4 чл169 от КТ?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->