Вера Русинова Вера Русинова Kreston BulMar Управляващ съдружник счетоводно обслужване

Облагане на парични и предметни награди

Публикувано на: 11.06.2014Данъчното облагане на парични или предметни награди е нормативно регламентирано в Закона за данъците върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ). Според чл. 12, ал. 1, с данък се облагат доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.

Необлагаем доход от хазартни игри

Необлагаем доход според чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ са паричните и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта (ЗХ).

* „Хазарт” е всяка игра на случайността, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът;

* „Залог” е всяко заплащане на суми пари, пряко или под формата на жетони, талони, фишове, билети, телефонни импулси и други за участие в хазартни игри с цел получаване на печалба;

Съгласно чл. 4, ал. 1 от ЗХ, хазартните игри на територията на нашата страна се провеждат само с разрешение на Държавната комисия по хазарта. Следва, че това изискване е необходимо условие, за да бъде приложено третирането по реда на чл. 13, ал. 1, т. 20 на ЗДДФЛ и тези доходи да се определят като необлагаеми.

Игрите, при които печалбата се определя на случаен принцип са необлагаеми

Според разпоредбите на закона от облагане с данък са изключени паричните и предметни печалби, получени от участие в игри, различни от хазартните игри, при които печалбата се определя на случаен принцип (чл. 13, ал. 1, т. 21). Това означава, че за да се третират като необлагаеми доходите от игрите по чл. 13, ал. 1, т. 21 не трябва да са получени в резултат проява на сръчност, знания или умствени способности, свързани с личностни качества на лицето участник в играта. Независимо от начина на регистрация на участника, когато той участва в жребии и тегленето става посредством компютър, който съдържа база данни на всички участници и спечелването на наградата не е обвързано с личностните качества на изпратилите SMS участници и жребият се определя на случаен принцип (посредством компютърна програма), получената награда попада в обхвата на необлагаемите доходи по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ и съответно не подлежи на облагане с данък по реда на ЗДДФЛ.

Други освободени от данъчно облагане награди според ЗДДФЛ са предоставените държавни и национални награди на творци в областта на културата и на спортисти, както и наградите на лауреати на конкурси по проекти и програми, финансирани изцяло или частично от Национален фонд "Култура", посочени в чл. 13, ал. 1, т. 22 от ЗДДФЛ.

Облагаеми доходи от игри

В случай, че наградата е предварително обявена в общите правила на играта и участникът трябва да даде определен брой отговори за да придобие право да играе, то тогава неговата печалба ще се обложи с данък.

Всички други доходи, които не са описани изрично като необлагаеми, се третират като облагаеми по смисъла на закона.

Деклариране

Паричните и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и не са получени на случаен принцип попадат в частта на годишната данъчна декларация (ГДД) по чл. 50 от ЗДДФЛ: "Доходи от други източници" (Приложение VI). Тези доходи не подлежат на авансово облагане, а се облагат само на годишна база. Годишната данъчна основа се формира по реда на чл. 36 от ЗДДФЛ, като облагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване. Доходите следва да се декларират в ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването им.Коментари

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->