Слава Попова Слава Попова Потребител

Право на данъчен кредитЗдравейте!

Кандидатствахме по проект към МТСП за финансова помощ за участието ни в Третия Европейски форум на предприятия и кооперации със социална политика. Получихме финансовата помощ, която бе предназначена за обезпечаването на търговската палата в панаира (плащане на наем, озвучаване и др.). Фактурата от панаира е с ДДС.

Мога ли да ползвам този данъчен кредит?

Благодаря Ви!Отговори

 • Здравейте,
  в случая не мога да отговоря конкретно,тъй като не съм запозната с договора подписан от Вас като Бенефициент и МТСП по тази Оперативна програма а и не посочвате конкретно регистрирано лице ли сте по ЗДДС .
  Трябва да се запознаете с актуализираното указание за третиране на ДДС като допустим разход по изпълнение на проекти по Оперативните програми, съфинансирани от структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г. Вие трябва да сте сигурни в това, че ДДС не се поема от ОП за да ползвате данъчен кредит и естествено да отговяряте на условията за ползване на данъчен кредит съгласно ЗДДС и ППЗДДС.
  Най-вероятно ако сте регистрирано лице и използвате услугата за целите на икономическата си дейност за облагаеми доставки то имате право на данъчен кредит но все пак трябва да се самоопределите и съгласно Писмо № 91-00-137/24.03.2014 на МФ
  Прилагам променената глава 5 от Указанието
  V. ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
  2. Режим по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
  Третирането на данък върху добавена стойност като допустим разход при изпълнение на проекти по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, се извършва съгласно реда в Указания на министъра на финансите (№ 91-00-137/24.03.2014 г.) – Приложение №11.
  Бенефициентът води подробна счетоводна отчетност, която да е достатъчна за установяване и проследяване на възстановим и невъзстановим данък върху добавена стойност по конкретен проект/ договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. При подаване на авансовото или първото междинно Искане за плащане към Договарящия орган бенефициентът следва да декларира своя статут на регистрирано или нерегистрирано лице по ЗДДС. Бенефициент е задължен при промяна в статута си по ЗДДС или при промяна на органите за управление с искането за плащане, подадено след промяната, да подаде нова декларация относно изменението на обстоятелствата. Регистрираните лица при подаване на авансово или първото междинно искане за плащане представят и копие, заверено вярно с оригинала, на удостоверение за регистрация по чл. 104 от ЗДДС. Копие от удостоверението за регистрация се предоставя заедно с декларацията при промяна в статута по ЗДДС При промяна на статута си по ЗДДС, бенефициентът е длъжен да информира ДО в срок от 5 работни дни от промяната
  За включения в искането невъзстановим данък върху добавената стойност, бенефициентът представя на Договарящия орган заверено копие „Вярно с оригинала” от дневника за покупки и декларация по ЗДДС, която е подал в НАП, за съответните данъчни периоди по чл.72, ал.1 от ЗДДС, от които е видно, че не е ползвал данъчен кредит.
  Бенефициентът следва да поддържа и предоставя информация за размера на невъзстановимия данък върху добавената стойност, който се включва като допустим разход по проекта. Справката се представя с всяко искане за плащане по образец Приложение № 12: Справка невъзстановим ДДС към настоящото ръководство.
  При представяне на искане за окончателно плащане по проекта, бенефициентът подава декларация за настъпили промени в обстоятелствата, декларирани до момента.
  Поздрави и успешен ден!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->