Milena Trifonova Milena Trifonova специалист по здравни грижи

Обезщетение по чл.177 от КТТрудовото възнаграждение начислено на базата на трудов договор по чл.119 от КТ във връзка с чл.110 от КТ, за 0,5 длъжност, сключен при същия работодател, за периоди от 6 месеца, работени без прекъсване последователно, на същата длъжност и дейност, както при основния трудов договор, счита ли се, че има "постоянен характер" по смисъла на т.3 от чл.177 от КТ, или т.4 от чл.177 от КТ и участва ли във формирането на среднодневното ТВ при определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от КТ и по чл. 224 от КТ.

Благодаря!Отговори

 • Здравейте,

  Според Кодекса на труда всеки работник или служител има право на най-малко 20 дни платен годишен отпуск независимо от основанието, на което е сключен трудовият договор, В случай че по договора не е отработена цялата календарна година, то се полага частта от договорения платен годишен отпуск, пропорционална на отработеното време.

  Среднодневното брутно трудово възнаграждение, на база на което се изплаща платеният годишен отпуск се установява, като начисленото при същия работодател по съответния трудов договор брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 дни, се раздели на броя на отработените дни през този месец. Среднодневното брутно трудово възнаграждение, когато служителят няма месец с отработени 10 дни, се установява, като уговореното в трудовия договор основно и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер се раздели на средномесечния брой работни дни през съответната календарна година.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 177 от Кодекса на труда и чл. 18 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

  Поздрави,
  Виктор Баталов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->