ПЕНКА ДОНЧОВСКА ПЕНКА ДОНЧОВСКА СЧЕТОВОДИТЕЛ

Обещетение по чл. 224 ал. 1Здравейте!

Освобождаваме колежка от 03,04,2014г. , защото се пенсионира /с нейна молба/. Дължи й се обещетение за неползван отпуск по стария кодекс до 2009г. в размер на 56дни. Съгл. чл. 224, ал. 2 той се изчислява по реда на чл. 177. Там е посочено "средно дневно брутно трудово възнаграждение" за последния месец с работени най-малко 10дни, който в случая е м. март. В брутното трудово възнаграждение на лицето за м. 03/2014г. е включено освен основната заплата, класа за прослужено време и допълнителна сума / като премия за първото тримесечие/ в размер на 140лв. - бруто. Според нашите вътрешни правила, при ползване на платен годишен отпуск, се прави преизчисление на отопуска с допълнителните възнаграждения. Вапросът ми е следният: Трябва ли да се включат тези допълнителни 140 лв. в изчисляването на обещетението по чл. 224 , ал. 1 за БТВ за м. март и трябва ли да се включат в брутното възнаграждение / в размер на 1/3 част за м. март/ при изчисляване на обещетението по чл. 222 , ал. 3, където на лицето се дължат 6 брутни месечни възнаграждения при придобиване право на пенсия?

Благодаря!Отговори

 • Здравейте. Една консултация от в.Труд би Ви била полезна :
  Как се изчислява обезщетение при пенсиониране 1
  21720

  13.04.2010 20:03 | Крими и Право
  ВЪПРОС: Какво включва брутното възнаграждение за изчисляване на обезщетението при пенсиониране? Е.Н., София

  ОТГОВОР: При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът/служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца. Ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж обезщетението е в размер на 6 брутни заплати. Може да се определят нормативно или договарят и по-големи размери на обезщетението.

  Брутното възнаграждение за определяне на обезщетението е полученото от работника/служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е прекратен трудовият договор или последната получена от него месечна брутна заплата, доколкото друго не е предвидено.

  В брутното възнаграждение за определяне на обезщетението се включват:

  - основната работна заплата за отработеното време;

  - възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда;

  - доплащанията, определени с нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, които имат постоянен характер;

  - допълнителното възнаграждение при вътрешно заместване;

  - възнагражденията при невиновно неизпълнение на трудовите норми; при престой или производствена необходимост; при производство на частично негодна продукция по вина на работника и при производство на напълно негодна продукция без вина на работника.

  Справка: чл. 222, ал. 3, чл. 228, чл. 259, чл. 266, ал. 1, чл. 267, ал. 1 и 3 и чл. 268, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда и чл. 17 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

  kazimirc4
 • Здравейте,
  Ако в индивидуалния или колективния трудов договор на работника/служителя е предвидено, че брутното трудово възнаграждение обхваща и тези премии, в този случай, те следва да бъдат включени при изчисляване на обезщетението по чл. 224 , ал. 1. Това е и условието при изчисляване на обещетението по чл. 222 , ал. 3.
  Поздрави,
  Нина Стоева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->